Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Filipów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, odbierane będą wszystkie odpady komunalne w ilości nieograniczonej:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajace biodegradacji;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) metal;

7) ubrania i tekstylia;

8) papier, tektura;

9) odpady zielone (z ogrodów);

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) baterie i akumulatory;

12) przeterminowane leki;

13) chemikalia;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych prac remontowych).

§ 3. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli z nieruchomości wyposażonej :

1) w zabudowie jednorodzinnej w:

a) pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na odpady zmieszane,

b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady surowcowe,

c) pojemnik lub worek120 l na bioodpady;

2) w zabudowie wielorodzinnej w:

a) pojemniki o pojemności 1100 l (1,1 m3) na odpady zmieszane,

b) pojemniki o pojemności 1100 l (1,1 m3) na odpady surowcowe,

c) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji.

2. W okresach zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów (np. w okresie letnim, przy wzroście liczby osób w gospodarstwie domowym) jest możliwość zmiany pojemnika na większy, bądź postawienie dodatkowego pojemnika, lub odpady gromadzić w workach do tego celu przeznaczonych w porozumieniu z podmiotem uprawnionym odbierającym odpady.

§ 4. Odpady komunalne na terenie gminy Filipów odbierane będą od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane i biodegradowalne- jeden raz w miesiącu,

b) odpady zebrane selektywnie -co dwa miesiące;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane i biodegradowalne- jeden raz w tygodniu,

b) odpady zebrane selektywnie - jeden raz na dwa tygodnie;

§ 5. 1. Bezpośrednio od właścicieli, z terenu nieruchomości ( zbiórka u źródła) będą odbierane:

1) odpady komunalne zmieszane - gromadzone w pojemniku;

2) odpady surowcowe gromadzone w oddzielnych pojemnikach lub workach w następujących kolorach:

a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale,

c) zielony - - na szkło opakowaniowe,

d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

3) odpady ulegające biodegradacji, gromadzone w pojemniku lub worku w oktreślonym kolorze- dopuszcza się również prowadzenie przydomowych kompostowników.

2. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, segregowane i gromadzone w pojemnikach lub workach niezgodnie z określonymi zasadami, będą traktowane i odebrane przez podmiot uprawniony do ich odbioru jako odpady zmieszane.

3. Odpady komunalne zmieszane i segregowane będą odbierane w wyznaczonym dniu według harmonogramu od godz. 6.00.

§ 6. 1. Do wyznaczonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Filipowie będzie można dostarczać pozostałe frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

3) chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach odpadowych);

4) zużyte opony;

5) baterie i akumulatory;

6) odpady zielone (z ogrodów);

7) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów);

8) ubrania i tekstylia.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym transportem przez ich wytwórców.

3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady:

1) w ilościach wskazujących na to, iż mogą pochodzić z działalności gospodarczej i rolnicvzej - wszelkie odpady w ilościach masowych np. w beczkach, workach, skrzynkach zawierajacych po kilkanaście butelek o pojemnosci ponad 20 litrów z zawartością tego samego odpadu, folia po sianokiszonce itp.;

2) wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych jak: kwasy, odczynniki chemiczne);

3) zmieszane, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

§ 7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli również oddać odpady komunalne w następujący sposób:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w sklepie przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju;

2) przeterminowane leki- dostarczenie do specjalnego, oznakowanego pojemnika znajdujacego się w budynku ośrodka zdrowia w Filipowie przy ul. Wólczańskiej 4 w godzinach jego otwarcia tj. 8.00-18.00, w soboty 9.00- 11.00;

3) baterie i akumulatory - zbierane do pojemników ustawionych w budynku Urzędu Gminy, w szkole i sklepach.

§ 8. Odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie będą odebrane i zagospodarowane przez podmiot wyłoniony w przetargu, w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 165).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe