Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Filipów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Filipów w wysokości:

1) 20,00zł - za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,

2) 10,00 zł - za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 2. Ekwiwalent będzie wypłacany do wysokości środków zapewnionych w budżecie Gminy Filipów na ten cel w danym roku budżetowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/132/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Gminy Filipów w sprawie ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe