Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/223/13 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 października 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego "Mój rynek" w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594 i poz. 645) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/217/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego "Mój rynek" w Augustowie w załączniku do uchwały - Regulamin targowiska stałego w Augustowie przebudowanego w ramach projektu "Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013" wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 uchyla się ust. 3, 2) § 11 otrzymuje brzmienie: " § 11. wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska w Augustowie odrębną uchwałą", 3) uchyla się § 12, § 13, § 14, § 15 i § 16.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe