Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 15.079.363zł, w tym: dochody bieżące 12.800.826zł dochody majątkowe 2.278.537zł

2. Plan wydatków ogółem 15.407.363zł, w tym: wydatki bieżące 11.707.353zł wydatki majątkowe 3.700.010zł

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 września 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 września 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Modernizacja drogi w Krypnie Wielkim

22.000

22.000

22.000

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Budowa chodnika we wsi Ruda

5.000

5.000

5.000

Urząd Gminy

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi w m.Zastocze, gm.Krypno w km 0+000 do km 0+998 wraz z infrastrukturą oraz remont w km 0+000 do km 0+1000 poza terenem zabudowanym

1.170.000

1.170.000

388.000

A) 258.000
B) 499.000
C) 25.000

Urząd Gminy

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi na oczyszczalnię ścieków

327.500

327.500

327.500

Urząd Gminy

5.

700

70005

6060

Zakup zamiatarki

8.000

8.000

8.000

Urząd Gminy

6.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu informatycznego

33.210

33.210

4.982

28.228

Urząd Gminy

7.

750

75023

6060

Zakup serwera do Urzędu Gminy

5.500

5.500

5.500

Urząd Gminy

8.

754

75412

6050

Termomodernizacja budynku OSP w Kuleszach Chobotkach

8.000

8.000

8.000

Urząd Gminy

9.

801

80101

6050

Budowa podjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy

10.

801

80113

6050

Rozbudowa budynku garażowego w Krypnie Kościelnym

131.000

131.000

131.000

Urząd Gminy

11.

900

90095

6050

Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przykanalików na terenie gminy Krypno

67.900

67.900

67.900

Urząd Gminy

12.

900

90095

6050
6057
6059

Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno

2.022.600

1.455.200

307.700

328.000

819.500

Urząd Gminy

13.

900

90095

6050
6057
6059

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno

306.500

284.300

111.000

173.300

Urząd Gminy

14.

900

90095

6060

Zakup wozu asenizacyjnego

15.000

15.000

15.000

Urząd Gminy

15.

921

92195

6050

Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu

13.300

13.300

13.300

Urząd Gminy

OGÓŁEM

4.145.510

3.555.910

1.424.882

328.000

782.000

1.021.028


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 września 2013 r.

Dotacje z budżetu na 2013r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mońkach


10.000

2.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mońkach


12.000

3.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

2.100

297.000

4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

31.500

150.000

5.

Powiat Moniecki

50.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze

342.221

2.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rudzie

98.700

3.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

40.000

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce

7.500

5.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

33.100

Razem

186.200

887.921


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/150/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz.600- zmniejszenie planu dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi w m. Zastocze gm. Krypno wraz z istniejącą infrastrukturą" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania oraz przesunięcia planu dotacji między rozdziałami.

Dz.758 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty śmieciowej.

Dz.801- wprowadzenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r.

Dz.852- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Dz.900- zwiększenie planu z tytułu wpływów z innych opłat oraz zmniejszenie planu środków na dofinansowanie inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno".

Plan wydatków:

Dz.600- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi w m. Zastocze gm. Krypno wraz z istniejącą infrastrukturą", oraz zwiększenie planu na bieżące remontu dróg gminnych.

Dz.630- zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi narealizację inwestycji w miejscowości Góra, gmina Krypno.

Dz.700- zwiększenie planu na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych.

Dz.757 - zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dz.801 - zwiększenie planu wydatków realizację dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych szkół w Górze i Rudzie w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów, zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa garaży w Krypnie Kościelnym" oraz zwiększenie planu na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

Dz. 851- zwiększenie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie podopiecznych z terenu gminy Krypno w domach pomocy społecznej oraz na realizację zadań w rozdziale Rodziny zastępcze i przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziału.

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości, przesunięcie planu na wydatki bieżące między rozdziałami oraz przesunięcia w planie zadań inwestycyjnych.

Dz. 921- zwiększenie planu wydatków na sporządzenie programu opieki nad zabytkami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe