reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.91.2013.B.G Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 października 2013r.

stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr XXIV/180/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 1. ust. 3, § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, § 5 ust. 3, § 8 ust. 2, § 10 ust. 4 i 5, § 12 ust. 4, § 16 oraz § 17 załącznika do uchwały Nr XXIV/180/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 września 2013 r. Rada Gminy Mielnik podjęła uchwałę Nr XXIV/180/13 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część postanowień załącznika do uchwały zostało podjętych z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 14 października 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

W § 1 ust. 3 Regulaminu Rada ustaliła, iż regulamin określa szczegółowe zasady wynagradzania za pracę w dni wolne.

Ponieważ art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) upoważnia radę gminy do określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracyjak również szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,zawarcie przez Radę Gminy Mielnik w § 1 ust. 3 Regulaminu uregulowań określających szczegółowe zasady wynagradzania za pracę w dni wolne, stanowi sprzeczne z prawem przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z tego przepisu.

Następnie, Rada Gminy w § 3 ust. 1 Regulaminu jako jedno z kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi wskazała uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego oraz warunek przepracowania roku w szkole, a w § 3 ust. 2 pkt 3 posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Wymienione kryteria stanowią katalog zamknięty, a organ prowadzący może w ramach upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela jedynie je uszczegóławiać. Warunki szczegółowe określane przez radę gminy muszą mieścić się w ramach ogólnych warunków określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Rozszerzenie powyższego katalogu nie znajduje umocowania w przepisach prawa i stanowi przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w powyższym przepisie. Opinia ta znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn. IV SA/Wr 176/08).

W § 4 ust. 7, § 7 ust. 2 i § 11 ust. 9 Regulaminu, Rada Gminy określiła odpowiednio, że dodatki motywacyjny, funkcyjny i mieszkaniowy wypłaca się "zgodnie z rozporządzeniem". Tymczasem rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy nie reguluje zasad wypłaty ww. dodatków. Zasady wypłaty wynagrodzenia nauczycieli określone zostały w art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela. Ustawodawca nie przewidział dla rady gminy kompetencji do ustalenia w drodze regulaminu wynagradzania nauczycieli, początkowego oraz końcowego terminu wypłaty wynagradzania, a także ustalania czy będzie ono wypłacane z góry czy z dołu, gdyż regulacja taka zawarta jest w Karcie Nauczyciela.

W § 5 ust. 3 Regulaminu, Rada ustaliła, iż przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się m. in. wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz jakość pracy związanych z pełnieniem powierzonej funkcji, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szkoły.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ prowadzący został upoważniony do określenia wysokości stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania. Według przepisu § 5 pkt 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są m. in. nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły. Oznacza to, że już samo powierzenie nauczycielowi ww. funkcji powoduje powstanie prawa do dodatku funkcyjnego, a organ prowadzący szkołę określa jedynie wysokość stawek dodatku funkcyjnego i szczegółowe warunki jego przyznawania, nie posiada natomiast upoważnienia do określania dodatkowych kryteriów, warunkujących przyznanie takiego dodatku.

Wprowadzając takie kryteria organ prowadzący wykracza poza uprawnienia przyznane mu normą kompetencyjną z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela. Ustanowienie dodatkowych, pozaprawnych kryteriów przyznawania dodatku funkcyjnego, nie mieści się w pojęciu "szczegółowych warunków przyznawania dodatku funkcyjnego", co oznacza, że regulacja zawarta w § 5 ust. 3 regulaminu nie odpowiada zakresowi delegacji ustawowej. Stanowisko takie znajduje swoje odzwierciedlenie orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 grudni 2008 r., sygn. akt SA/Wr 440/08).

W § 8 ust. 2 Regulaminu, Rada ustaliła, że wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest od wymiaru rzeczywiście przepracowanych godzin. Jest to zapis niezgodny z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, nie wynika bowiem z niego dla rady gminy uprawnienie do wprowadzania regulacji uzależniających nabycie prawa do dodatku za warunki pracy od liczby godzin przepracowanych w warunkach trudnych lub uciążliwych (vide; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 września 2006 r., sygn. akt. IV SA/Wr 396/05).

W § 10 ust. 4 i 5 Regulaminu, Rada ustaliła, ze dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny.

Zapisy powyższe również stanowią przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela nie stanowiąc ani o wysokości ani o warunkach przyznawania dodatku.

W § 12 ust. 4 Regulaminu, Rada zawarła zapis, że nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest on niezgodny z art. 91 b ust. 1 Karty Nauczyciela. Stosownie do powyższej regulacji, wśród przepisów, które nie mają zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa wymiaru zajęć, nie wskazuje się art. 49 Karty Nauczyciela będącego podstawą prawną do utworzenia funduszu nagród.

Należy przez to rozumieć, że jeżeli wśród wymienionych przez ustawodawcę przepisów, które nie mają zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 1 wymiaru zajęć, nie ma art. 49 to znaczy, że fundusz nagród ich również dotyczy.

W § 16 Regulaminu Rada Gminy określiła termin wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw. Ustawodawca nie przewidział dla rady gminy kompetencji do ustalenia w drodze regulaminu wynagradzania ustalenia czy będzie ono wypłacane z dołu czy z góry. Taka regulacja zawarta jest w art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela, który to przepis stanowi, iż wynagrodzenie miesięczne wypłacane jest nauczycielowi z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Zasada ta dotyczy wynagrodzenia zasadniczego i stałych składników wynagrodzenia. Pozostałe składniki, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

Zasadą nadrzędną jest więc wypłata z góry, wyjątkiem zaś wypłata z dołu, czyli za pracę faktycznie wykonaną. Tak więc materia dotycząca sposobu wypłaty wynagrodzenia nauczyciela została wyczerpująco uregulowana w Karcie Nauczyciela, co potwierdza wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2006 r., sygn. akt SA/Wr 560/06.

Jako sprzeczne z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ nadzoru uznał również zapisy § 17 Regulaminu ustalające zasady wynagradzania za pracę w dni wolne, gdyż ustawodawca przyznaje delegację dla organów prowadzących szkoły do określenia wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków, nie dając uprawnienia do określenia powyższych zasad.

Podsumowując naruszenia dokonane przez Radę Gminy Mielnik polegające na przekraczaniu delegacji ustawowej, stwierdzić należy, iż znajdują one odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowo - administracyjnym. Takie stanowisko organu nadzoru wyraził Naczelny Sąd Administracyjny, który w swoim wyroku z dnia 29 maja 2009 r. (I OSK 180/09) stwierdził: "Należy bowiem pamiętać, iż skoro uchwała rady gminy wydawana na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi konstytucyjne źródło prawa, jako akt prawa miejscowego (art. 94 Konstytucji RP), to zakres normatywnej treści tego aktu nie może w jakikolwiek sposób wykraczać poza ustawowo określony zakres treści przekazanych przez ustawodawcę do unormowania przez radę gminy nawet w przypadku, gdy jakiekolwiek treści uchwały rady gminy nie pozostają w sprzeczności z normami ustawowymi".

Rada Gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa.

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000r., K25/99, OTK 2000/5/141).

Biorąc powyższe pod uwagę i w związku z faktem, iż kryterium legalności zapisów uchwały wyznaczone przepisem art. 91 ust. 1 nakazuje stwierdzić nieważność tych postanowień, które pozostają w sprzeczności z prawem, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni zasadne.

Ponadto, organ nadzoru wskazuje na konieczność ustalenia w Regulaminie szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Mielnik

Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama