Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/144/13 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578 z 2011 roku Nr 178 poz. 1061, Nr 179 poz. 1170, Nr 171 poz.1016, z 2012 roku poz. 986, z 2013 roku poz. 1456, poz. 1548 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.432.086 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 378.858 zł

- dochody bieżące w wysokości - 11.053.228 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 12.560.598 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.389.119 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.171.479 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.128.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 648.512 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/144/13
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 października 2013 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

758

Różne rozliczenia

5 748 049,00

0

42 445,00

5 790 494,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

25 000,00

0

42 445,00

67 445,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

0

42 445,00

42 445,00

bieżące

razem:

9 832 874,00

0

42 445,00

9 875 319,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 427,00

0

0

14 427,00

majątkowe

majątkowe

razem:

378 858,00

0

0

378 858,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

310 400,00

0

0

310 400,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

1 177 909,00

0

0

1 177 909,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Ogółem:

11 389 641,00

0

42 445,00

11 432 086,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

324 827,00

0

0

324 827,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/144/13
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 października 2013 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

przed zmianą

684 800,00

339 859,00

339 859,00

4 654,00

335 205,00

0

0

0

0

0

344 941,00

344 941,00

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

42 445,00

42 445,00

42 445,00

0

42 445,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

727 245,00

382 304,00

382 304,00

4 654,00

377 650,00

0

0

0

0

0

344 941,00

344 941,00

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

682 800,00

337 859,00

337 859,00

4 654,00

333 205,00

0

0

0

0

0

344 941,00

344 941,00

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

42 445,00

42 445,00

42 445,00

0

42 445,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

725 245,00

380 304,00

380 304,00

4 654,00

375 650,00

0

0

0

0

0

344 941,00

344 941,00

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

327 805,00

327 805,00

327 805,00

0

327 805,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

42 445,00

42 445,00

42 445,00

0

42 445,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

370 250,00

370 250,00

370 250,00

0

370 250,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

11 333 668,00

9 162 189,00

7 466 059,00

4 833 060,00

2 632 999,00

674 962,00

886 026,00

15 142,00

0

120 000,00

2 171 479,00

2 171 479,00

550 543,00

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

42 445,00

42 445,00

42 445,00

0

42 445,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

11 376 113,00

9 204 634,00

7 508 504,00

4 833 060,00

2 675 444,00

674 962,00

886 026,00

15 142,00

0

120 000,00

2 171 479,00

2 171 479,00

550 543,00

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 177 909,00

1 177 909,00

204 096,00

114 372,00

89 724,00

0

973 813,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 177 909,00

1 177 909,00

204 096,00

114 372,00

89 724,00

0

973 813,00

0

0

0

0

0

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/144/13
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 października 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Rodzaj dotacji

Nazwa jednostki lub zadania

Kwota dotacji

Lp

Rodzaj dotacji

Nazwa jednostki lub zadania

Kwota dotacji

Klasyfikacja

1

Podmiotowa

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

113.030

1

Celowa

Opieka nad dziećmi i młodzieżą

20.000

dz.921 r.92116 §2480

dz.851 r.85154 §2360

2

Podmiotowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy

244.824

2

Celowa

Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze

25.000

dz.921 r.92109 §2480

dz.852 r.85228 §2360

3

Przedmiotowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

205.108

3

Celowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

58.000

dz.900 r.90017 §2650

dz.926 r.92605 §2360

4

Celowa

Powiat Sokólski

6.576

4

Celowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

9.000

dz.853 r.85311 §2710

dz.926 r.92605 §2360

5

Celowa

Powiat Sokólski

3.000

dz.851 r.85195 §6620

Razem

572.538

Razem

112.000


Uzasadnienie

- Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem z PUW nr FB-II.3111.87.2013.MS z dnia 27 sierpnia 2013 roku na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku - 42.445 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)

- Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu na fundusze sołeckie przeznaczono w planie wydatków na drogi gminne - 42.445 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)

- Zaktualizowano załącznik dotacji w związku z wprowadzeniem dotacji dla Biblioteki Zarządzeniem Wójta - 2.500 zł.(zmiana Załącznik Nr 3)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe