Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 221/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 18 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 75.084,57 zł. - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 75.084,57 zł. - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.717.666,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.276.008,57 zł.;

- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.819.416,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.686.483,57 zł.;

- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 550,00

7,00

1 557,00

75011

Urzędy wojewódzkie

400,00

7,00

407,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

400,00

7,00

407,00

852

Pomoc społeczna

306 831,00

29 083,00

335 914,00

85216

Zasiłki stałe

80 273,00

29 083,00

109 356,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80 273,00

29 083,00

109 356,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

27 571,00

24 489,00

52 060,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

27 571,00

24 489,00

52 060,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

20 160,00

20 025,00

40 185,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

7 411,00

4 464,00

11 875,00

Razem:

15 652 953,80

53 579,00

15 706 532,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

18 617,20

18 500,57

37 117,77

01095

Pozostała działalność

18 617,20

18 500,57

37 117,77

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 617,20

18 500,57

37 117,77

750

Administracja publiczna

34 900,00

533,00

35 433,00

75011

Urzędy wojewódzkie

34 900,00

533,00

35 433,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

34 900,00

533,00

35 433,00

852

Pomoc społeczna

935 652,00

2 472,00

938 124,00

85295

Pozostała działalność

8 652,00

2 472,00

11 124,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 652,00

2 472,00

11 124,00

Razem

989 628,20

21 505,57

1011133,77

Razem własne dochody, z tego:

15.652.953,80

53.579,00

15.706.532,80

Własne dochody bieżące:

8.211.295,80

53.579,00

8.264.874,80

Własne dochody majątkowe:

7.441.658,00

0,00


7.441.658,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

989 628,20

21 505,57

1.011.133,77

Razem:

16.642.582,00

75.084,57

16.717.666,57


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 236 450,00

0,00

4 236 450,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 236 450,00

0,00

4 236 450,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

600,00

600,00

4270

Zakup usług remontowych

90 000,00

- 600,00

89 400,00

750

Administracja publiczna

1 340 700,00

7,00

1 340 707,00

75011

Urzędy wojewódzkie

24 000,00

7,00

24 007,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 700,00

7,00

3 707,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 191 200,00

0,00

1 191 200,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

18 000,00

- 1 500,00

16 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 000,00

800,00

41 800,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

14 000,00

- 800,00

13 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

18 400,00

2 300,00

20 700,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 800,00

- 2 000,00

800,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 700,00

400,00

11 100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 700,00

800,00

6 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

0,00

78 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 400,00

100,00

76 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 700,00

- 450,00

12 250,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

450,00

5 950,00

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

100,00

800,00

75414

Obrona cywilna

1 600,00

- 100,00

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

- 100,00

0,00

852

Pomoc społeczna

525 951,00

29 083,00

555 034,00

85216

Zasiłki stałe

80 273,00

29 083,00

109 356,00

3110

Świadczenia społeczne

80 273,00

29 083,00

109 356,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

220 741,00

24 489,00

245 230,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

33 361,00

24 489,00

57 850,00

3240

Stypendia dla uczniów

25 250,00

20 025,00

45 275,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

7 411,00

4 464,00

11 875,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 605 599,00

0,00

4 605 599,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 145 699,00

0,00

4 145 699,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

135 700,00

24 123,00

159 823,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

1 205,00

28 205,00

4270

Zakup usług remontowych

58 000,00

- 8 228,00

49 772,00

4307

Zakup usług pozostałych

17 000,00

- 17 000,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

3 000,00

- 3 000,00

0,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100,00

2 900,00

3 000,00

90002

Gospodarka odpadami

339 900,00

0,00

339 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

5 400,00

5 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

282 100,00

- 5 400,00

276 700,00

Razem:

16 754 703,80

53 579,00

16 808 282,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

18 617,20

18 500,57

37 117,77

01095

Pozostała działalność

18 617,20

18 500,57

37 117,77

4300

Zakup usług pozostałych

365,04

362,74

727,78

4430

Różne opłaty i składki

18 252,16

18 137,83

36 389,99

750

Administracja publiczna

34 900,00

533,00

35 433,00

75011

Urzędy wojewódzkie

34 900,00

533,00

35 433,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 400,00

533,00

4 933,00

852

Pomoc społeczna

935 652,00

2 472,00

938 124,00

85295

Pozostała działalność

8 652,00

2 472,00

11 124,00

3110

Świadczenia społeczne

8 400,00

2 400,00

10 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

252,00

72,00

324,00

Razem:

989 628,20

21.505,57

1 011 133,77

Razem własne wydatki, z tego:

16.754.703,80

53.579,00

16.808.282,80

Własne wydatki bieżące:

7.621.770,80

53.579,00

7.675.349,80

Własne wydatki majątkowe:

9.132.933,00

0,00

9.132.933,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

989.628,20

21.505,57

1.011.133,77

Razem:

17.744.332,00

75.084,57

17.819.416,57


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 221/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 października 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok

1. Zmiany w dochodach:

1) zwiększenie dotacji w dz.010, rozdz.01095§ 2010 w kwocie 18.500,57 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

2) zwiększenie dotacji w dz.750, rozdz.75011§ 2010 w kwocie 533,00 zł. oraz w §2030 w kwocie 7,00 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;

3) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 §2030 w kwocie 29.083,00 zł.;

4) zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w dz.852, rozdz.85295 §2010 o kwotę 2.472,00 zł.;

5) zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w dz.854, rozdz.85415 §2030 o kwotę 20.025,00 zł.;

6) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w dz. 854, rozdz.85415 § 2040 w kwocie 4.464,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

1) zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 18.500,57 zł. w dz.010, rozdz.01095;

2) przeniesienie kwoty 600,00 zł. w dz.600, rozdz.60016 z §4270 do §4210 na zakup oznakowania pionowego dróg;

3) zwiększenie wydatków w dz.750, rozdz.75011§ 4110 w kwocie 540,00 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;

4) przeniesienie kwoty 4.300,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Administracja publiczna". Zwiększenie na zakup materiałów biurowych, podróży służbowych, opłat sądowych oraz szkoleń. Zmniejszenie nastąpiło w wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych, opłaty za telefony, podróżach służbowych zagranicznych;

5) przeniesienie kwoty 550,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" tj.:zwiększenie kwoty na przejazdy strażaków o 450,00 zł. oraz zwiększenie o 100,00 zł. na podróże służbowe, zmniejszenia dotyczą wynagrodzeń bezosobowych o 450,00 zł. oraz zakupu materiałów o 100,00 zł.;

6) zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 §3110 w kwocie 29.083,00 zł.;

7) zwiększenie w dz.854 o kwotę 24.489,00 zł. środków na stypendia oraz na wyprawkę szkolną;

8) przeniesienie kwoty 33.628,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska". Zwiększenie o kwotę 25.328,00 zł. wydatków na zakup albumów i map w ramach Projektu, o kwotę 2.900,00 zł. wydatków na podróże służbowe zagraniczne związane z Projektem oraz o 5.400,00 zł. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz."Gospodarka odpadami". Zmniejszenia dotyczą: wydatków projektowych na kwotę 20.000,00 zł., wydatków na remonty oczyszczalni na kwotę 8.228,00 zł., wydatków na wywóz odpadów komunalnych na kwotę 5.400,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe