Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 393/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 606 461,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 8 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 634 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 36 325,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 75 170 126,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 926 869,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 76 003 502,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 570 885,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 312 615,00

325 547,00

2 638 162,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 035 000,00

234 151,00

1 269 151,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

975 000,00

234 151,00

1 209 151,00

85216

Zasiłki stałe

263 000,00

91 396,00

354 396,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

263 000,00

91 396,00

354 396,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

234 446,00

237 545,00

471 991,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

234 446,00

237 545,00

471 991,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

165 000,00

161 555,00

326 555,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

69 446,00

75 990,00

145 436,00

Razem:

67 079 804,00

563 092,00

67 642 896,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

12 691,00

4 803,00

17 494,00

01095

Pozostała działalność

12 691,00

4 803,00

17 494,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 691,00

4 803,00

17 494,00

750

Administracja publiczna

247 400,00

3 966,00

251 366,00

75011

Urzędy wojewódzkie

247 400,00

3 966,00

251 366,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

247 400,00

3 966,00

251 366,00

852

Pomoc społeczna

7 160 480,00

26 600,00

7 187 080,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

27 000,00

- 8 000,00

19 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

27 000,00

- 8 000,00

19 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

99 000,00

3 700,00

102 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

99 000,00

3 700,00

102 700,00

85295

Pozostała działalność

119 580,00

30 900,00

150 480,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

119 580,00

30 900,00

150 480,00

Razem:

7 424 395,00

35 369,00

7 459 764,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 615 530,00

0,00

1 615 530,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 220 530,00

0,00

1 220 530,00

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

4 500,00

54 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

122 900,00

- 4 500,00

118 400,00

750

Administracja publiczna

5 111 526,00

0,00

5 111 526,00

75011

Urzędy wojewódzkie

451 979,00

- 3 761,00

448 218,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 571,00

- 761,00

13 810,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 532,00

- 3 000,00

3 532,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

342 400,00

0,00

342 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

- 3 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 700,00

3 000,00

10 700,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 116 710,00

- 739,00

4 115 971,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

184 860,00

- 3 420,00

181 440,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 506,00

- 2 739,00

21 767,00

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

2 020,00

8 020,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

9 600,00

2 000,00

11 600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

13 000,00

1 400,00

14 400,00

75095

Pozostała działalność

12 000,00

4 500,00

16 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 500,00

4 500,00

801

Oświata i wychowanie

24 904 424,00

0,00

24 904 424,00

80104

Przedszkola

5 468 880,00

0,00

5 468 880,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 448,00

- 3 616,00

9 832,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 851,00

3 000,00

87 851,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 152,00

500,00

5 652,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 560,00

- 212,00

2 348,00

4430

Różne opłaty i składki

3 077,00

- 65,00

3 012,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 184,00

393,00

4 577,00

852

Pomoc społeczna

5 355 851,00

325 547,00

5 681 398,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 431 827,00

234 151,00

1 665 978,00

3110

Świadczenia społeczne

1 420 927,00

234 151,00

1 655 078,00

85216

Zasiłki stałe

263 000,00

91 396,00

354 396,00

3110

Świadczenia społeczne

263 000,00

91 396,00

354 396,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

856 941,00

237 545,00

1 094 486,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

304 446,00

237 545,00

541 991,00

3240

Stypendia dla uczniów

235 000,00

161 555,00

396 555,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

69 446,00

75 990,00

145 436,00

926

Kultura fizyczna

10 380 214,00

0,00

10 380 214,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

765 928,00

0,00

765 928,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

101 281,00

- 7 000,00

94 281,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 200,00

5 542,00

47 742,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 758,00

1 458,00

12 216,00

Razem:

67 913 180,00

563 092,00

68 476 272,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

12 691,00

4 803,00

17 494,00

01095

Pozostała działalność

12 691,00

4 803,00

17 494,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

248,00

94,00

342,00

4430

Różne opłaty i składki

12 443,00

4 709,00

17 152,00

750

Administracja publiczna

247 400,00

3 966,00

251 366,00

75011

Urzędy wojewódzkie

247 400,00

3 966,00

251 366,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 153,00

3 966,00

34 119,00

852

Pomoc społeczna

7 160 480,00

26 600,00

7 187 080,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

27 000,00

- 8 000,00

19 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

27 000,00

- 8 000,00

19 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

99 000,00

3 700,00

102 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 415,00

539,00

14 954,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 023,00

76,00

2 099,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

82 562,00

3 085,00

85 647,00

85295

Pozostała działalność

119 580,00

30 900,00

150 480,00

3110

Świadczenia społeczne

116 100,00

30 000,00

146 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 901,00

776,00

3 677,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

507,00

136,00

643,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

72,00

- 12,00

60,00

Razem:

7 424 395,00

35 369,00

7 459 764,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę606 461,00 zł (zwiększenie)są następujące:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.492.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 803,00 zł na zadanie zlecone,

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.412.2013.BŁ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 966,00 zł na zadanie zlecone,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.477.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 234 151,00 zł na zadanie własne,

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.476.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 91 396,00 zł na zadanie własne,

5) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.433.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 700,00 zł na zadanie zlecone,

6) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295§ 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.430.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 900,00 zł na zadanie zlecone,

7) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.469.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 161 555,00 zł na realizację własnych zadań bieżących,

8) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.465.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 75 990,00 zł na realizację własnych zadań bieżących.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę8 000,00 zł (zmniejszenie)są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.10.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.513.2013.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 8 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 606 461,00zł są następujące:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4210 - 94,00 zł i § 4430 - 4 709,00 zł - zwiększa się plan z przeznaczeniem na zwrot za drugi okres płatniczy 2013 r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4110 - 3 966,00 zł (WSO) - zwiększa się plan w związku z podniesieniem o 2% składki rentowej,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - 234 151,00 zł - zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 - 91 396,00 zł - zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

5) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4110 - 539,00 zł, § 4120 - 76,00 zł § 4170 - 3 085,00 zł - zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - 30 000,00 zł, § 4010 - 776,00 zł § 4110 - 124,00 zł - zwiększenie środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

7) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 161 555,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

8) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 990,00 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 8 000,00zł są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przez Miasto Grajewo na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 5. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie28 325,00 złsą następujące:

1) w rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 4 500,00 zł z § 4300 - 4 500,00 zł do § 4270 na remont dachu budynku położonego na os. 1000-lecia przeznaczonego na wynajem garaży,

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 8 420,00 zł z rozdz. 75022 z § 4210 - 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4040 - 3 420,00 zł, § 4140 - 2 000,00 zł do rozdz. 75022 § 4300 - 3 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4270 - 2 020,00 zł, § 4350 - 2 000,00 zł, § 4360 - 1 400,00 zł na wymianę drzwi w urzędzie, serwis oprogramowań, usługi internetowe oraz usługi telefoniczne do sieci komórkowych,

3) dokonuje się przesunięcia kwoty 4 500,00 zł z rozdz. 75011-USC z § 4040 - 761,00 zł, § 4120 - 1 000,00 zł, z rozdz. 75011-WSO z § 4120 - 2 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4140 - 739,00 zł do rozdz. 75095 § 4170 - 4 500,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło dla 3 osób wygłaszających referat na konferencji "Znaczenie inwestycji dla rozwoju miast powiatowych. Bariery w przyciąganiu inwestorów.",

4) w PM Nr 4 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 3 616,00 zł z § 4170 do § 4210 - 3 000,00 zł, § 4280 - 500,00 zł, § 4700 - 116,00 zł na zakup części zamiennych do zmywarki, zakup środków czystości oraz badania okresowe pracowników i szkolenia,

5) w PM Nr 6 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 277,00 zł z § 4350 - 212,00 zł, § 4430 - 65,00 zł do § 4700 na szkolenie pracownika przedszkola,

6) w MOPS w rozdziale 85295 przesuwa kwotę 12,00 zł z § 4120 do § 4110 w związku z brakującymi środkami na składki ZUS,

7) w MOSiR w rozdz. 92604 przesuwa się kwotę 7 000,00 zł z § 4170 do § 4210 - 5 542,00 zł, § 4440 - 1 458,00 zł na zakup środków czystości, materiałów i sprzętu biurowego oraz odpis zfśs.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe