Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 248/13 Burmistrza Lipska

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 343.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 343.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.398.361 zł, w tym dochody bieżące 17.273.171 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.328.361zł, w tym wydatki bieżące 16.138.851 zł i wydatki majątkowe 189.510 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.533.607 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.070.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/13
Burmistrza Lipska
z dnia 21 października 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

277 025,00

149 093,00

426 118,00

01095

Pozostała działalność

227 123,00

149 093,00

376 216,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

222 623,00

149 093,00

371 716,00

Zlecone

222 623,00

149 093,00

371 716,00

750

Administracja publiczna

125 710,00

1 002,00

126 712,00

75011

Urzędy wojewódzkie

62 810,00

1 002,00

63 812,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

62 800,00

1 002,00

63 802,00

Zlecone

62 800,00

1 002,00

63 802,00

852

Pomoc społeczna

2 873 619,00

93 808,00

2 967 427,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

272 000,00

58 148,00

330 148,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

272 000,00

58 148,00

330 148,00

Własne

272 000,00

58 148,00

330 148,00

85216

Zasiłki stałe

103 000,00

28 862,00

131 862,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

103 000,00

28 862,00

131 862,00

Własne

103 000,00

28 862,00

131 862,00

85295

Pozostała działalność

287 919,00

6 798,00

294 717,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 404,00

6 798,00

24 202,00

Zlecone

17 404,00

6 798,00

24 202,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 094,00

99 221,00

149 315,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

50 094,00

99 221,00

149 315,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32 000,00

96 800,00

128 800,00

Własne

32 000,00

96 800,00

128 800,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

18 094,00

2 421,00

20 515,00

Własne

18 094,00

2 421,00

20 515,00

Razem:

17 055 237,00

343 124,00

17 398 361,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 248/13
Burmistrza Lipska
z dnia 21 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

236 623,00

149 093,00

385 716,00

01095

Pozostała działalność

222 623,00

149 093,00

371 716,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 778,00

700,00

2 478,00

Zlecone

1 778,00

700,00

2 478,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

306,00

120,00

426,00

Zlecone

306,00

120,00

426,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

17,00

32,00

Zlecone

15,00

17,00

32,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

118,00

113,00

231,00

Zlecone

118,00

113,00

231,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 148,00

1 974,00

4 122,00

Zlecone

2 148,00

1 974,00

4 122,00

4430

Różne opłaty i składki

218 258,00

146 169,00

364 427,00

Zlecone

218 258,00

146 169,00

364 427,00

750

Administracja publiczna

2 977 154,00

1 002,00

2 978 156,00

75011

Urzędy wojewódzkie

153 600,00

1 002,00

154 602,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 500,00

1 002,00

17 502,00

Zlecone

7 000,00

1 002,00

8 002,00

852

Pomoc społeczna

3 764 372,00

93 808,00

3 858 180,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

302 000,00

58 148,00

360 148,00

3110

Świadczenia społeczne

302 000,00

58 148,00

360 148,00

Własne

302 000,00

58 148,00

360 148,00

85216

Zasiłki stałe

111 151,00

28 862,00

140 013,00

3110

Świadczenia społeczne

111 151,00

28 862,00

140 013,00

Własne

111 151,00

28 862,00

140 013,00

85295

Pozostała działalność

385 279,00

6 798,00

392 077,00

3110

Świadczenia społeczne

384 775,00

6 600,00

391 375,00

Zlecone

16 900,00

6 600,00

23 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

404,00

198,00

602,00

Zlecone

404,00

198,00

602,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

89 305,00

99 221,00

188 526,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

89 305,00

99 221,00

188 526,00

3240

Stypendia dla uczniów

68 900,00

96 800,00

165 700,00

Własne

68 900,00

96 800,00

165 700,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

20 094,00

2 421,00

22 515,00

Własne

20 094,00

2 421,00

22 515,00

Razem:

15 985 237,00

343 124,00

16 328 361,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 149.093 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, 1.002 zł na składkę rentową w Urzędach wojewódzkich. W Pomocy społecznej zwiększono dotacje: 58.148 zł na zasiłki okresowe, 28.862 zł na zasiłki stałe i 6.798 zł na wspieranie niektórych osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. W Edukacyjnej opiece wychowawczej przyznano dotacje: 96.800 zł na pomoc materialną uczniom i 2.421 zł na wyprawkę szkolną.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe