Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ( M.P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe