Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 17 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 11 października 2013r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wasilków

Tekst pierwotny

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Wasilków, z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, NIP 542-000-55-50, REGON 000530726, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: Burmistrza Wasilkowa - Antoniego Pełkowskiego.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2788, z 2010 r. Nr 8 poz. 173, Nr 89 poz. 1347, Nr 162 poz. 2017 i Nr 258 poz. 3189, z 2011 r. Nr 12 poz 201, Nr 165 poz. 1949, Nr 188 poz. 2278, Nr 238 poz.2857 i Nr 315 poz. 4187, z 2012 r. poz. 753, poz. 1310, poz. 1559, poz. 2212 i poz. 3551, z 2013 r. poz. 3064 i poz. 3576) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem Usług, które odpowiadać będą iloczynowi stawki za przejazd jednego autobusu na odcinku 1 kilometra zwanej dalej "wozokilometrem" oraz uzgodnionej liczby kilometrów wykonywanych na odcinkach tras linii komunikacyjnych zaliczonych do gminnej strefy taryfowej - zwanej dalej II strefą taryfową - pomniejszonych o wpływy z biletów. Na liniach komunikacji nocnej obsługujących teren Gminy, Gmina pokrywa koszt wozokilometrów na całej trasie linii - bez pomniejszania o wpływy z biletów.";

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Stawka netto za jeden wozokm wynosi:

1) dla autobusów jednoczłonowych: 5,30 zł,

2) dla autobusów przegubowych: 5,70 zł

3) dla autobusów jednoczłonowych na liniach nocnych: 10,00 zł,

i może ulegać zmianom w terminach i na warunkach ustalonych w umowach wykonawczych zawartych przez Miasto z przewoźnikiem.";

3) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Antoni Pełkowski


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 11 października 2013 r.

"Załącznik
do Porozumienia międzygminnego
z dnia 27 listopada 2009 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Wasilków w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 3

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 405 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 405 Ogródki Działkowe do przystanku nr inw. 872 Nowodworce: 3,456 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 873 Nowodworce;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 873 Nowodworce do przystanku nr inw. 414 Ogródki Działkowe: 3,538 km.

2. Linia nr 100

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 577 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 577 Ogródki Działkowe do przystanku:

- nr inw. 788 Wasilków/Cmentarz: 3,615 km;

- nr inw. 779 Święta Woda: 4,697 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 566 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 788 Wasilków/Cmentarz: 4,079 km;

- nr inw. 779 Święta Woda: 5,297 km;

do przystanku nr inw. 566 Ogródki Działkowe.

3. Linia nr 102

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 505 Zajazd/Muzeum Wsi;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 505 Zajazd/Muzeum Wsi do przystanku:

- nr inw. 738 Jurowce/Wieś: 2,860 km;

- nr inw. 727 Sochonie/pętla: 5,810 km;

- nr inw. 950 Katrynka: 6,800 km;

odcinek od przystanku nr inw. 445 Plac Uniwersytecki do przystanku nr inw. 950 Katrynka: 13,400 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 504 Zajazd/Muzeum Wsi;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 731 Jurowce: 2,610 km;

- nr inw. 727 Sochonie: 5,550 km;

- nr inw. 950 Katrynka: 11,600 km

do przystanku nr inw. 504 Zajazd/Muzeum Wsi;

odcinek od przystanku nr inw. 950 Katrynka do przystanku nr inw. 445 Plac Uniwersytecki: 18,100 km.

4. Linia nr 100 N

a) kierunek Miasto-Gmina

długość trasy linii od przystanku nr inw. 57 B. M. Cassino/Dworzec PKS do przystanku nr inw. 771 Wasilków/Polna: 11,610 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

długość trasy od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 771 Wasilków/Polna do przystanku nr inw. 59 Dworzec PKS: 11,750 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

3,456

3,538

6,994

jednoczłonowy

5

6

6

34,970

41,964

41,964

dwuczłonowy

8

0

0

55,952

0,000

0,000

razem

90,922

41,964

41,964

100

3,615

4,079

7,694

jednoczłonowy

21

0

0

161,574

0,000

0,000

dwuczłonowy

34

35

25

261,596

269,290

192,350

4,697

5,297

9,994

jednoczłonowy

5

0

0

49,970

0,000

0,000

dwuczłonowy

6

10

18

59,964

99,940

179,892

razem

533,104

369,230

372,242

102

2,860

2,610

5,470

jednoczłonowy

4

8

8

21,880

43,760

43,760

6,800

11,600

18,400

jednoczłonowy

4

0

0

73,600

0,000

0,000

5,810

5,550

11,360

jednoczłonowy

14

7

5

159,040

79,520

56,800

13,400

18,100

31,500

jednoczłonowy

1

0

0

31,500

0,000

0,000

razem

286,020

123,280

100,560

100N

11,610

11,750

23,360

jednoczłonowy

0

1

1

0,000

23,360

23,360

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

0,000

23,360

23,360

jednoczłonowy

532,534

188,604

165,884

dwuczłonowy

377,512

369,230

372,242

SUMA

910,046

557,834

538,126

"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe