| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/211/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594; poz.645) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z 2012r. Nr 1456, 1530 i 1548) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 9.319zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 9.319zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. " "Zadania inwestycyjne w 2013 r." na załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r. " na załącznik Nr 4 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r " do niniejszej uchwały .

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.914.814zł, w tym: dochody bieżące - 20.130.813zł , dochody majątkowe-6.784.001zł,

2. Wydatki ogółem - 27.156.814zł, w tym wydatki bieżące- 19.057.375zł , wydatki majątkowe- 8.099.439zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł , który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 24 października 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem:

w tym dotacja na zadania zlecone

w tym dotacja na zadania własne

w tym dotacja na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym z dotacji na zadania zlecone

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na zasadzie porozumień

756

75616

0360

9.319

754

75412

6060

-

5.219

754

75412

6230

-

4.100

-

Razem:

-

9.319

-

-

-

9.319

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/211/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 24 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

do § 1

Zwiększono dochody w rozdziale 75616 o podatek od spadków i darowizn i przeznaczono w rozdziale 75412 na :

1) zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - autopompa dla OSP Klepacze ( środki własne) przy wsparciu w postaci pomocy finansowej ze strony Województwa Podlaskiego ( kwota 4.500zł pomocy w postaci dotacji ujęta w uchwale Nr XXVII/196/13 z dnia 27.08.2013r.),

2) zwiększenie ze środków własnych dla OSP Lisowo dofinansowania ( dotacja) na zakupu aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego ( środki w kwocie 5.970zł ujęto w uchwale Nr XXVII/196/13 z dnia 27.08.2013r.)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/211/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 24 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Dotychczas poniesione koszty

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

pomoc finansowa innych gmin
oraz inne środki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki
2013- schetynówka

1.372.812

1.319.553

7.379

0

352.397- C 659.777- A

300.000

Urząd Miejski w Drohiczynie

53.259

2.

700

70095


6059

Dokumentacja techniczna na projekt pn." Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" 2013

107.300

107.300

107.300

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

3.

700

70005

6060

Zakup działek
2013

43.600

43.600

43.600

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

4.

750

75095

6067 i 6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
2013-2014

243.848

121.924

18.289

0

0

103.635

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

5.

754

75412

6050

Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja
2013

10.183*

10.183*

10.183*

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

7.

900

90001

6057
6059

Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013

8.054.501

3.306.360

495.954

0

0

2.810.406

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

4.748.141

8.

900

90004

6060

Zakup
ciągniczka (zieleń miejska) 2013

10.100

10.100

10.100

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

9.

600

60016

6050

Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii
2012-2013

2.084.752

126.075

126.075

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

1.958.677

10.

921

92109

6050

Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk
2013

25.215

25.215

25.215

0

0

0

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

11.

010

01095

6050

Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze- dokumentacja techniczna
2013

18.000

18.000

18.000

12.

921

92109

6050

Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach
2012-2014

446.036

20.000

20.000

11.439

13.

400

40095

6057,6059

Słoneczna gmina Drohiczyn
2012-2014

4.185.522

2.186.807

109.341

656.042- wkład mieszkańców

1.421.424

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

-

14.

754

75412

6050

Budowa garażu OSP w Minczewie- dokumentacja

5.400

5.400

5.400

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

15.

754

75412

6060

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
( autopompa dla OSP Klepacze)

9.719

9.719

5.219

4.500-pomoc finansowa

Urząd Miejski w Drohiczynie

0

16.

900

90001

6057

Poprawa jakości gospodarki wodno - ściekowej
2012-2013

589.208

328.217

0

0

0

328.217

0

Urząd Miejski w Drohiczynie

260.991

Ogółem

17.206.196

7.638.453

1.002.055

0

1.672.716

4.663.682

300.000

x

7.032.507

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
*- FUNDUSZ SOŁECKI


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/211/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 24 października 2013 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

0

401.052

0

1.

OSP Lisowo- dofinansowanie na zakupu aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego

10.070

0

0

2.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie

0

126.579

0

2.

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie - dotacja na projekt konkursowy pn." 500 minut historii Podlasia oczyma dzieci"

8.000

x

x

3.

Powiat Siemiatycki : pomoc finasowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-9.302zł oraz pomoc finasowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B- 11.201zł.

20.503

0

0

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany

x

82.211

x

4.

Powiat Siemiatycki pomoc finasowa na:
a) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dl.o,200km oraz drogi powiatowej nr 1711B o dl. 0,250km- 60.000zł b) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn- Ostożany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.

70.000

4.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów

x

89.458

5.

Gmina Perlejewo pomoc finasowa na :
a) zadanie inwestycyjne pn. " Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobyli- 125.700zł,
b) Odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych- 120.000zł,
c) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( równanie, dożwirowanie)- 54.300zł

300.000zł

5.

Lokalne Stowarzyszenie " Janki"

x

85.495

x

Razem

390.503

527.631

0

x

x

18.070

257.164

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »