Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 29.148.2013 Rady Gminy Czyże

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456,1530,1548) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 283 625 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji załącznika dotyczącego dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 6 976 236 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 751 570

2) dochody majątkowe - 224 666 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 172 167 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 6 585 920

2) wydatki majątkowe - 586 247 zł.

§ 4. Deficyt budżtu gminy w wysokości 195 931 zostanie pokryty środkami wolnymi
z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.148.2013
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 października 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

129 153,00

24 161,00

153 314,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 019,00

1 010,00

3 029,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 019,00

1 010,00

3 029,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

26 000,00

14 634,00

40 634,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

26 000,00

14 634,00

40 634,00

85216

Zasiłki stałe

28 000,00

4 810,00

32 810,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

28 000,00

4 810,00

32 810,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

41 050,00

3 191,00

44 241,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

41 000,00

3 191,00

44 191,00

85295

Pozostała działalność

23 084,00

516,00

23 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

23 084,00

516,00

23 600,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 964,00

12 310,00

25 274,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12 964,00

12 310,00

25 274,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 352,00

11 247,00

22 599,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

1 612,00

1 063,00

2 675,00

Razem własne:

5 679 875,00

36 471,00

5 716 346,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

285 622,00

243 474,00

529 096,00

01095

Pozostała działalność

285 622,00

243 474,00

529 096,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

285 622,00

243 474,00

529 096,00

750

Administracja publiczna

62 800,00

1 002,00

63 802,00

75011

Urzędy wojewódzkie

62 800,00

1 002,00

63 802,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

62 800,00

1 002,00

63 802,00

852

Pomoc społeczna

619 094,00

2 678,00

621 772,00

85295

Pozostała działalność

10 094,00

2 678,00

12 772,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 094,00

2 678,00

12 772,00

Razem zlecone:

967 963,00

247 154,00

1 215 117,00

Razem w drodze porozumień:

44 773,00

0,00

44 773,00

Plan dochodów ogółem:

6 692 611,00

283 625,00

6 976 236,00

Powyższych zmian dokonano na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących zwiększenia dotacji celowych tj:

na zadania własne:

- dział 852 zwiększono plan dochodów o 24 161 zł z tego: na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 4 810 zł, wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 14 634 zł , dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1 010 zł, na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych - 3 191 zł oraz na realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 516 zł;

- dział 854 zwiększono plan dochodów o 12 310 zł z tego: na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" - 1 063 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 11 247 zł.

na zadania zlecone:

- dział 010 zwiększono plan dochodów o 243 474 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

- dział 750 zwiększono plan o 1002 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,

- dział 852 zwiększono plan o 2 678 zł na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

757

Obsługa długu publicznego

90 000,00

- 22 815,00

67 185,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

90 000,00

- 22 815,00

67 185,00

8090

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

5 000,00

- 3 915,00

1 085,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

85 000,00

- 18 900,00

66 100,00

801

Oświata i wychowanie

2 468 243,00

7 704,00

2 475 947,00

80101

Szkoły podstawowe

1 940 596,00

5 858,00

1 946 454,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

65 613,00

56,00

65 669,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 021 372,00

4 150,00

1 025 522,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 036,00

- 4 150,00

79 886,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 456,00

202,00

93 658,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 889,00

5 600,00

15 489,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

82 819,00

- 202,00

82 617,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 005,00

477,00

57 482,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 983,00

- 477,00

4 506,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 082,00

- 202,00

2 880,00

80104

Przedszkola

0,00

2 104,00

2 104,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 104,00

2 104,00

80110

Gimnazja

238 587,00

0,00

238 587,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

168 050,00

1 212,00

169 262,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 097,00

- 1 212,00

11 885,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

82 641,00

- 56,00

82 585,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 689,00

- 56,00

4 633,00

851

Ochrona zdrowia

36 700,00

5 000,00

41 700,00

85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

5 000,00

5 000,00

10 000,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

5 000,00

5 000,00

10 000,00

852

Pomoc społeczna

224 952,00

29 761,00

254 713,00

85202

Domy pomocy społecznej

985,00

5 400,00

6 385,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

985,00

5 400,00

6 385,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 019,00

1 010,00

3 029,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 019,00

1 010,00

3 029,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

36 400,00

14 634,00

51 034,00

3110

Świadczenia społeczne

33 900,00

14 634,00

48 534,00

85216

Zasiłki stałe

28 000,00

4 810,00

32 810,00

3110

Świadczenia społeczne

28 000,00

4 810,00

32 810,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

120 713,00

3 391,00

124 104,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

79 485,00

2 725,00

82 210,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 740,00

466,00

15 206,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

514,00

1 514,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 747,00

- 12,00

2 735,00

4480

Podatek od nieruchomości

150,00

- 12,00

138,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

350,00

- 290,00

60,00

85295

Pozostała działalność

29 584,00

516,00

30 100,00

3110

Świadczenia społeczne

29 584,00

516,00

30 100,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

94 526,00

15 123,00

109 649,00

85401

Świetlice szkolne

78 724,00

0,00

78 724,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 497,00

202,00

54 699,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 436,00

- 202,00

4 234,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 802,00

15 123,00

30 925,00

3240

Stypendia dla uczniów

14 190,00

14 060,00

28 250,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 612,00

1 063,00

2 675,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

476 074,00

2 700,00

478 774,00

90013

Schroniska dla zwierząt

11 300,00

2 700,00

14 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 800,00

2 700,00

13 500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

98 300,00

0,00

98 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

550,00

550,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 300,00

- 550,00

17 750,00

Razem własne:

5 596 904,00

37 473,00

5 634 377,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

285 622,00

243 474,00

529 096,00

01095

Pozostała działalność

285 622,00

243 474,00

529 096,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 762,00

3 774,00

7 536,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 839,00

1 000,00

2 839,00

4430

Różne opłaty i składki

280 021,00

238 700,00

518 721,00

852

Pomoc społeczna

619 094,00

2 678,00

621 772,00

85295

Pozostała działalność

10 094,00

2 678,00

12 772,00

3110

Świadczenia społeczne

9 800,00

2 600,00

12 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

179,00

46,00

225,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31,00

8,00

39,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4,00

2,00

6,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40,00

- 26,00

14,00

4300

Zakup usług pozostałych

40,00

48,00

88,00

Razem zlecone:

967 963,00

246 152,00

1 214 115,00

Razem w drodze porozumień:

323 675,00

0,00

323 675,00

Plan wydatków ogółem

6 888 542,00

283 625,00

7 172 167,00

Objaśnienia:

- dział 010 zwiększono plan wydatków o otrzymaną dotację w wysokości 243 474 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

- dział 757 zmniejszono plan wydatków z obsługi długu o 22 815 zł celem uzupełnienia planu wydatków w 801,851, 852, 900

- dział 801 zwiększenie planu wydatków o 7 704 zł. tj. 5 600 zł na odnowienie pomieszczeń w Zespole Szkól w Czyżach /sali komputerowej/ i 2104 zł opłata za pobyt w niepublicznym przedszkolu w Bielsku Podlaskim dziecka z naszej gminy oraz na wniosek dyrektora szkoły dokonano przesunięć między paragrafami dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb

- dział 851 zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł na dotację celową dla Zakładu Pielęgnacyjno - Leczniczego w Bielsku Podlaskim,

- dział 852 zwiększa się plan wydatków o otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 26 839 zł oraz ze środków własnych 5 600 zł z tego: na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 5 400 zł i zwrot kosztów podróży 200 zł.

- dział 854 zwiększa się plan wydatków o 15 123 zł tj. na wyprawkę szkolną - 1 063 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 14 060 zł,

- dział 900 zwiększa się plan wydatków o 2 700 zł na odpłatność za oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29.148.2013
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 października 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1.

Powiat Hajnowski -
Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych:

179 000

-

-

2


Gminna Instytucja Kultury:

Biblioteka Gminna

Gminny Ośrodek Kultury

-
39 672

187 120

-

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

5 000

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

5 000

Razem

189 000

226 792

-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce

2 000

-

-

Razem

2 000

-

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe