Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 239/2013 Wójta Gminy Filipów

z dnia 18 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 413.997 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 425.847 zł oraz zmniejszyć o kwotę 11.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem -28.098.758 zł;

- bieżące - 13.976.999 zł,

- majątkowe - 14.121.759 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.598.436 zł;

- bieżące - 13.320.683 zł,

- majątkowe - 17.277.753 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.499.678 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 1.038.548 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

550 475,00

189 121,00

739 596,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

242 000,00

154 150,00

396 150,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

242 000,00

154 150,00

396 150,00

85216

Zasiłki stałe

116 650,00

34 971,00

151 621,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

116 650,00

34 971,00

151 621,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

96 286,00

69 688,00

165 974,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

96 286,00

69 688,00

165 974,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

82 624,00

63 360,00

145 984,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

13 662,00

6 328,00

19 990,00

Razem:

24 869 711,00

258 809,00

25 128 520,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

199 254,00

146 742,00

345 996,00

01095

Pozostała działalność

199 254,00

146 742,00

345 996,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

199 254,00

146 742,00

345 996,00

852

Pomoc społeczna

2 562 188,00

8 446,00

2 570 634,00

85295

Pozostała działalność

20 188,00

8 446,00

28 634,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

20 188,00

8 446,00

28 634,00

Razem:

2 815 050,00

155 188,00

2 970 238,00

Na ogólne dochody w kwocie 28.098.758 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.976.999 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 14.121.759 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne - 13.350.825 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - 1.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 500.000 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 184 303,00

189 121,00

1 373 424,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7 000,00

0,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 350,00

- 50,00

1 300,00

4410

Podróże służbowe krajowe

150,00

50,00

200,00

85206

Wspieranie rodziny

10 347,00

- 9 800,00

547,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 800,00

- 7 800,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

- 1 500,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

- 500,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

267 000,00

154 150,00

421 150,00

3110

Świadczenia społeczne

267 000,00

154 150,00

421 150,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

170 000,00

9 800,00

179 800,00

3110

Świadczenia społeczne

170 000,00

9 800,00

179 800,00

85216

Zasiłki stałe

116 650,00

34 971,00

151 621,00

3110

Świadczenia społeczne

116 650,00

34 971,00

151 621,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

38 520,00

0,00

38 520,00

85395

Pozostała działalność

38 520,00

0,00

38 520,00

4307

Zakup usług pozostałych

7 310,00

- 1 700,00

5 610,00

4309

Zakup usług pozostałych

1 290,00

- 300,00

990,00

4417

Podróże służbowe krajowe

680,00

1 700,00

2 380,00

4419

Podróże służbowe krajowe

120,00

300,00

420,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

257 843,00

69 688,00

327 531,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

116 942,00

69 688,00

186 630,00

3240

Stypendia dla uczniów

103 280,00

63 360,00

166 640,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

13 662,00

6 328,00

19 990,00

Razem:

27 369 389,00

258 809,00

27 628 198,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

199 254,00

146 742,00

345 996,00

01095

Pozostała działalność

199 254,00

146 742,00

345 996,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00

1 000,00

2 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

256,00

172,00

428,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

37,00

25,00

62,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 115,00

1 680,00

3 795,00

4430

Różne opłaty i składki

195 346,00

143 865,00

339 211,00

852

Pomoc społeczna

2 562 188,00

8 446,00

2 570 634,00

85295

Pozostała działalność

20 188,00

8 446,00

28 634,00

3110

Świadczenia społeczne

19 636,00

8 200,00

27 836,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

552,00

246,00

798,00

Razem:

2 815 050,00

155 188,00

2 970 238,00

Na wydatki w kwocie 30.598.436 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.320.683 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.958.798 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.384.635 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.574.163 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.841.665 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.277.753 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 499.103 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 18 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są z przyznaniem dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, stypendiów socjalnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe