Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 30.2013 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594, 645), art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885, 938) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 16.449.827 zł,

a) bieżące - 15.858.494 zł.

b) majątkowe - 591.333 zł.

2) wydatki - 16.112.716 zł

a) bieżące - 15.631.662 zł.

b) majątkowe - 481.054 zł.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2013
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 22 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30.2013
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 22 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 30.2013 z dnia 22 października 2013 roku

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonane zostały zmiany dotacji celowych na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

- Pismo Nr FB-II.3111.468.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85219.

- Pismo Nr FB-II.3111.467.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85228.

- Pismo Nr FB-II.3111.477.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85214.

- Pismo Nr FB-II.3111.476.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85216.

- Pismo Nr FB-II.3111.459.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 854 rozdział 85415.

- Pismo Nr FB-II.3111.492.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 010 rozdział 01095.

- Pismo Nr FB-II.3111.469.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 854 rozdział 85415.

- Pismo Nr FB-II.3111.430.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85295.

- Pismo Nr FB-II.3111.412.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 750 rozdział 75011.

- Pismo Nr FB-II.3111.465.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 854 rozdział 85415.

- Pismo Nr FB-II.3111.475.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85213.

Wprowadzone one są na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem zwiększa się dochody o230.631 złi wynoszą one16.449.827 zł, w tym dochody bieżące 15.858.494 zł i majątkowe 591.333 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę230.631 złulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą16.112.716 zł,w tym wydatki bieżące 15.631.662 zł i majątkowe 481.054 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe