Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/120/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki wprowadza się, następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 Rozdział III § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności od 35 - 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 35-60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l,

4) kontenery o pojemności 7000 l (KP-7),

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.".

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raczki otrzymuje brzmienie nadane załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raczki otrzymuje brzmienie nadane załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe