Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/178/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego - w wysokości 8 zł,

2) 2-osobowego - w wysokości 14 zł,

3) 3-osobowego - w wysokości 21 zł,

4) 4-osobowego - w wysokości 28 zł,

5) 5-osobowego - w wysokości 35 zł,

6) 6-osobowego i więcej - w wysokości 40 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego - w wysokości 14 zł,

2) 2-osobowego - w wysokości 28 zł,

3) 3-osobowego - w wysokości 42 zł,

4) 4-osobowego - w wysokości 56 zł,

5) 5-osobowego - w wysokości 70 zł,

6) 6-osobowego i więcej - w wysokości 80 zł.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi:

1) pojemnik o poj. od 0,035- 0,060 m3- 8 zł,

2) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 16 zł,

3) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 24 zł,

4) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 70 zł,

5) pojemnik o poj. 2,5 m3 - 150 zł,

6) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3- 450 zł.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi:

1) pojemnik o poj. od 0,035-0,060 m3- 12 zł,

2) pojemnik o poj. 0,12 m3- 24 zł,

3) pojemnik o poj. 0,24 m3- 36 zł,

4) pojemnik o poj. 1,1 m3- 105 zł,

5) pojemnik o poj. 2,5 m3 - 240 zł,

6) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3- 660 zł.

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 1 i 3.

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zbieranymi i nie odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 2 i 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/148/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe