Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raczki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) Rada Gminy w Raczkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raczki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo, a także właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Raczki deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć do Wójta Gminy Raczki pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości, jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Raczki nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości opłaca się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

§ 3. 1. Deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Dopuszczalne formaty to: PDF, JPG, GIF, DOC.

3. Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/149/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raczki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/179/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe