Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/152/13 Rady Gminy Wizna

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 rok polegających na:

a) Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 77.278,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Zwiększeniu wydatków budżetowych o kw otę 77.278,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :

DOCHODY - 12. 594. 031,89,- zł
W tym:

a) dochody bieżące - 11. 980.988,29 zł;

b) dochody majątkowe - 613.043,60 zł

WYDATKI - 12. 996. 257,89 zł
W tym:

a) wydatki bieżące - 10. 883. 261,29 zł

b) wydatki majątkowe - 2. 112. 996,60 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr XXIII / 120 / 12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2013 r. pn. " Zadania inwestycyjne w 2013 ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX / 152 / 13
Rady Gminy Wizna
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 152 / 13
Rady Gminy Wizna
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX / 152 / 13
Rady Gminy Wizna
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX / 152 / 13
Rady Gminy Wizna
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe