Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 57.2013 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 18 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2013 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 268 459 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60 909 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 329 368 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 14 541 044 zł z tego:

- dochody bieżące 13 155 054

- dochody majątkowe 1 385 990

2) Plan wydatków ogółem 13 943 364 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 379 057

- na wydatki majątkowe 1 564 307

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 597 680 złotych przeznacza się na

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 57.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

376 462,00

44 094,00

420 556,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

125 000,00

29 269,00

154 269,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

125 000,00

29 269,00

154 269,00

85216

Zasiłki stałe

62 000,00

14 825,00

76 825,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

62 000,00

14 825,00

76 825,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

59 069,00

44 444,00

103 513,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

59 069,00

44 444,00

103 513,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

42 907,00

39 606,00

82 513,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

16 162,00

4 838,00

21 000,00

Razem:

12 126 258,00

88 538,00

12 214 796,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

248 435,00

174 687,00

423 122,00

01095

Pozostała działalność

248 435,00

174 687,00

423 122,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

248 435,00

174 687,00

423 122,00

852

Pomoc społeczna

1 846 304,00

5 234,00

1 851 538,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

290,00

5 290,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 000,00

290,00

5 290,00

85295

Pozostała działalność

17 304,00

4 944,00

22 248,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 304,00

4 944,00

22 248,00

Razem:

2 146 327,00

179 921,00

2 326 248,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 57.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

127 460,00

0,00

127 460,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

123 960,00

0,00

123 960,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 700,00

- 500,00

26 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

560,00

- 500,00

60,00

4430

Różne opłaty i składki

12 959,00

500,00

13 459,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

500,00

500,00

801

Oświata i wychowanie

5 065 327,00

0,00

5 065 327,00

80101

Szkoły podstawowe

3 063 061,00

12 000,00

3 075 061,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 196 085,00

40 000,00

1 236 085,00

4270

Zakup usług remontowych

32 000,00

- 28 000,00

4 000,00

80110

Gimnazja

835 305,00

- 1 500,00

833 805,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

524 659,00

6 500,00

531 159,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100 000,00

3 000,00

103 000,00

4270

Zakup usług remontowych

11 000,00

- 11 000,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

368 267,00

0,00

368 267,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

136 000,00

- 3 700,00

132 300,00

4430

Różne opłaty i składki

7 500,00

3 700,00

11 200,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

18 450,00

- 10 500,00

7 950,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

- 5 500,00

1 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 950,00

- 1 000,00

2 950,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 500,00

- 4 000,00

3 500,00

852

Pomoc społeczna

930 062,00

44 094,00

974 156,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

150 000,00

29 269,00

179 269,00

3110

Świadczenia społeczne

150 000,00

29 269,00

179 269,00

85216

Zasiłki stałe

62 000,00

14 825,00

76 825,00

3110

Świadczenia społeczne

62 000,00

14 825,00

76 825,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

78 798,00

44 444,00

123 242,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

78 798,00

44 444,00

123 242,00

3240

Stypendia dla uczniów

78 798,00

44 444,00

123 242,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

293 672,00

0,00

293 672,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 400,00

- 1 000,00

29 400,00

4260

Zakup energii

27 400,00

- 1 000,00

26 400,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00

1 000,00

21 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

800,00

800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

200,00

200,00

Razem:

11 528 578,00

88 538,00

11 617 116,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

248 435,00

174 687,00

423 122,00

01095

Pozostała działalność

248 435,00

174 687,00

423 122,00

4430

Różne opłaty i składki

248 435,00

174 687,00

423 122,00

852

Pomoc społeczna

1 846 304,00

5 234,00

1 851 538,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 824 000,00

0,00

1 824 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 744 000,00

- 4 000,00

1 740 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 225,00

3 109,00

39 334,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32 000,00

1 900,00

33 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

- 50,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

700,00

4 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 439,00

61,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

589,00

- 220,00

369,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

290,00

5 290,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

290,00

5 290,00

85295

Pozostała działalność

17 304,00

4 944,00

22 248,00

3110

Świadczenia społeczne

17 304,00

4 944,00

22 248,00

Razem:

2 146 327,00

179 921,00

2 326 248,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 października 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pism przesłanych przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację zadań zleconych gminom ustawami na 2013 rok w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo

- 852 - pomoc społeczna

- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących.

Na wniosek Dyrektorów szkół oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 852 - pomoc społeczna.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe