Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OŁO-4210-26(22)/2013/291/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne "ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 1 lipca 2013 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

"ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA"",

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000044466,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 663-000-22-74,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepłaustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 25 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/101/291/U/3/98/RW z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/102/291/U/3/98/RW z późn. zm., w dniu 4 lipca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia jedenastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2012 w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywaną średnią obniżką opłat dla odbiorców w wysokości 3,03%. Wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfie mieści się w granicach wysokości tego rodzaju cen i stawek opłat stosowanych przez inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

Ustalony okres obowiązywania taryfy na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94 C, 90-550 Łódź.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

W dniu 1 lipca 2013 r. uiszczono opłatę

skarbową w wysokości 10 zł na rachunek

nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Otrzymują:

1. ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA SP. Z O.O.

ul. 11 - go Listopada 7, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna

2. Wojewoda Łódzki

3. Wojewoda Świętokrzyski

4. Wojewoda Mazowiecki

5. Wojewoda Podlaski

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe