Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/139/13 Rady Gminy Zbójna

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust.7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, NR 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706, z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.908, poz. 1544,z 2013 r. poz.675/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, który określa wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży 18-400 Łomża ul. Sadowa 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/132/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/139/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 16 października 2013 r.

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE ZBÓJNA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum,
dla których organem prowadzacym jest Gmina Zbójna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie - należy przez to rozumieć każdy oddział lub grupę,

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

8) rozporzadzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ( Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do stażu pracy, będacego podstawą ustalenia stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa § 7 rozporządzenia.

§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi i dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczy i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdznych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor szkoły a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.

4. Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych przekazywane są danej szkole w wysokości do 5% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli i do15% łacznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

Rozdział 4.

Dodatek funkcyjny

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

1) dyrektorowi - w wysokości do 35%,

2) wicedyrektorowi - w wysokości do 25%,

3) kierownikowi świetlicy - w wysokości do 15%

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:

1) dla dyrektora - Wójt Gminy,

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - dyrektor szkoły.

§ 7. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach - w wysokości do 4 %,

2) wychowawstwo w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych - w wysokości do 4%,

3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości do 2%,

średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

§ 8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych oraz nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości do 25% stawki godzinowej. Stawkę godzinową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pracy.

§ 10. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za jedną godzinę doraźnego zastepstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 , uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzglednieniem dodatku za warunki pracy.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycieski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

a) przy jednej osobie w rodzinie - 3%,

b) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%,

c) przy trzech osobach w rodzinie - 5%,

d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 8.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

§ 14. Wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli reguluje odrębna uchwała podjęta przez Radę Gminy.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 15. Do zmiany regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe