Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34/101/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu na rok 2013 o kwotę 70.759 zł.,

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 2.000 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 72.759 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 57.820.494 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.255.253 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.565.241 zł.,

2) plan wydatków ogółem 58.092.146 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.522.512 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.569.634 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 271.652 zł. będą wolne środki w kwocie 271.652 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/101/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

40 887 512

0

0

40 887 512

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 735 507

0

0

1 735 507

majątkowe

majątkowe

7 565 241

0

0

7 565 241

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

519 092

0

0

519 092

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

74 000

0

67 800

141 800

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

74 000

0

67 800

141 800

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

74 000

0

67 800

141 800

750

Administracja publiczna

218 600

0

2 959

221 559

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

75011

Urzędy wojewódzkie

189 600

0

2 959

192 559

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

189 600

0

2 959

192 559

bieżące

9 296 982

0

70 759

9 367 741

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 498 000

0

0

3 498 000

Ogółem:

57 749 735

0

70 759

57 820 494

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 752 599

0

0

5 752 599

bieżące

50 184 494

0

70 759

50 255 253

majątkowe

7 565 241

0

0

7 565 241


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/101/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z jst

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

4 022

0

4 022

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

4 022

0

4 022

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

przed zmianą

6 498 352

5 785 142

713 210

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

6 498 352

5 785 142

713 210

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

35 000

35 000

0

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

35 000

35 000

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

11 500

11 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

13 500

13 500

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

22 000

22 000

0

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

20 000

20 000

0

Wydatki razem:

przed zmianą

48 720 383

40 154 771

8 565 612

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

48 720 383

40 154 771

8 565 612

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą

74 000

74 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

67 800

67 800

0

po zmianach

141 800

141 800

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą

74 000

74 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

67 800

67 800

0

po zmianach

141 800

141 800

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

71 500

71 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

67 800

67 800

0

po zmianach

139 300

139 300

0

750

Administracja publiczna

przed zmianą

218 600

218 600

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 959

2 959

0

po zmianach

221 559

221 559

0

75011

Urzędy wojewódzkie

przed zmianą

189 600

189 600

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 959

2 959

0

po zmianach

192 559

192 559

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

27 877

27 877

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 959

2 959

0

po zmianach

30 836

30 836

0

Wydatki razem:

przed zmianą

9 296 982

9 296 982

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

70 759

70 759

0

po zmianach

9 367 741

9 367 741

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58 021 387

49 451 753

8 569 634

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

72 759

72 759

0

po zmianach

58 092 146

49 522 512

8 569 634

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe