Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 434/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369, poz. 2066, poz. 2410, poz. 2455, poz. 2612, poz. 2655, poz. 2872, poz. 2992, poz. 3001, poz. 3202, poz. 3283, poz. 3299, poz. 3454, poz. 3525, poz. 3582, poz. 3698) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.389.127 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 62.349.958 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.042.889 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.158 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 5.039.169 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.739.567 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 60.309.617 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.042.889 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.158 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.429.950 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 305.900 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 350.440 zł stanowią środki z emisji papierów wartościowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 434/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

457 992

w tym dochody bieżące

0

457 992

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

382 564

w tym dochody bieżące

0

382 564

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

334 209

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

11 545

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

11 545

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

201 955

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

201 955

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

0

97 168

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

97 168

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

23 541

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

23 541

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

48 355

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

48 355

§ 2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0

48 355

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

75 428

w tym dochody bieżące

0

75 428

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

0

107 976

Rozdział 01095

Pozostała działalność

0

8 685

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

8 685

Dział 852

Pomoc społeczna

0

66 743

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

34 195

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

34 195

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

32 548

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

32 548

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 434/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

155 686

613 678

w tym wydatki bieżące

155 686

613 678

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

155 686

538 250

w tym wydatki bieżące

155 686

538 250

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

6 200

6 200

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 200

1 200

§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 200

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 200

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000

3 000

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

3 000

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000

0

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000

2 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 000

0

Dział 758

Różne rozliczenia

40 669

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

40 669

0

§ 4810

Rezerwy

40 669

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

7 689

48 358

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

4 350

24 010

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 800

0

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

11 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 890

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

270

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

5 400

§ 4270

Zakup usług remontowych

0

3 800

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

0

250

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 100

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

550

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

0

300

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0

2 633

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

2 200

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

379

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

54

Rozdział 80104

Przedszkola

0

7 899

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

6 600

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 137

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

162

Rozdział 80110

Gimnazja

2 769

13 246

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

8 800

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 515

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

162

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

110

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 619

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

725

150

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

31

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 130

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

158

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

615

0

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

570

570

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

300

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

270

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

270

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300

0

Dział 851

Ochrona zdrowia

5 000

5 000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000

5 000

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

5 000

Dział 852

Pomoc społeczna

11 128

345 337

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

1 600

11 128

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

600

0

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

11 128

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

11 545

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0

11 545

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 528

201 955

§ 3110

Świadczenia społeczne

9 528

201 955

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

0

97 168

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

97 168

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

23 541

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

23 541

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

48 355

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

48 355

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

48 355

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85 000

85 000

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

25 000

25 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

25 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

25 000

0

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

60 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

60 000

0

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0

5 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 000

§ 4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0

3 000

Rozdział 90095

Pozostała działalność

0

55 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

40 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

15 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

75 428

w tym wydatki bieżące

0

75 428

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

0

8 685

Rozdział 01095

Pozostała działalność

0

8 685

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

46

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

124

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

8 515

Dział 852

Pomoc społeczna

0

66 743

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

34 195

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

34 195

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

32 548

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

31 600

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

948

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe