Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 listopada 2013r.

o sprostowaniu błędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 i Nr 232, poz. 1378) w uchwale Nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3604) w § 4 w ust. 4 pkt 1 powinien mieć brzmienie:

" 1) okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli ubiegający się o nabycie wstąpił w stosunek najmu na podstawie:

a) art. 691 Kodeksu cywilnego,

b) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.),

c) odrębnych przepisów regulujących zasady najmu lokali komunalnych;

o ile jest osobą, o której mowa w art. 691 Kodeksu cywilnego albo rodzicem lub wnukiem poprzedniego najemcy lub jego współmałżonka albo rodzeństwem poprzedniego najemcy; " ,

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe