Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 2/2013 Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78,
poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego oraz miast: Białystok i Suwałki.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się:

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;

4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem §6, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwa zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112, poz.744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), które zawiera co najmniej:

a) nazwę organu wydającego świadectwo,

b) numer świadectwa,

c) liczbę świń,

d) numery identyfikacyjne świń,

e) pochodzenie świń,

f) miejsca przeznaczenia świń,

g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

i) informację o występowaniu choroby Aujeszky`ego w stadzie pochodzenia świń,

j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;

5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w §1:

1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na tym obszarze:

a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub

b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33);

5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń w przypadku:

a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta - 20%, warchlaki-10%, tuczniki-5%,

b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b,

c) każdego padłego dzika;

6) w punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt;

7) tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§ 5. Powiatowy lekarz weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt przechowuje przez okres trzech lat kopie świadectw zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4.

§ 6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w §3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń (Dz. U. poz. 1440).

§ 7. Na obszarze, o którym mowa w §1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207,
poz. 1370).

§ 8. Traci moc rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Woj. Podl. poz. 3184).

§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz powiatowym lekarzom weterynarii właściwym dla powiatów, o których mowa w § 1.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe