Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/281/2013 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 24 października 2013r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645) i art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, poz. 154, poz. 866) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXV/202/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 59 poz. 787) w związku z pozbawieniem pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych statusu nauczyciela z dniem 1 stycznia 2014r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Gołaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe