Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/168/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 1356) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. 2013 r. poz. 645) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje :

§ 1. Na terenie Miasta Sejny wprowadza się w następujących miejscach zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na placach zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,

2) w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych w szczególności na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach, w piwnicach, na strychach i innych ciągach komunikacyjnych budynków oraz na posesjach wokół tych budynków w szczególności w bramach, na dziedzińcach, na podwórkach i ławkach z wyłączeniem posesji prywatnych,

3) na parkingach,

4) na stadionie i plaży miejskiej,

5) na cmentarzach i w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

§ 2. Zakaz o którym mowa w §1 nie obowiązuje w razie wydania przez właściwy organ okresowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w danym miejscu.

§ 3. Zakaz spożywania napojów alkoholowych nie dotyczy miejsc publicznych w nocy z dnia 31 grudnia na 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w godzinach 20.00 - 06.00.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/90/95 Rady Miejskiej w Sejnach z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Sejny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe