Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 155.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 155.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4)Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5)Dotacje z budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6)Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 78.618.547 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 55.061.603 zł,

- majątkowe w wysokości 23.556.944 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 80.687.750 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 51.111.725 zł,

- majątkowe w wysokości 29.576.025 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.069.203 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.069.203 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/411/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/411/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/411/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROK1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/411/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/411/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/411/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe