Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/166/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, tj. zwiększyć plan dochodów o kwotę 66.574 zł;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2, tj.:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.574 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42.000 zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 16.851.112 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16.517.080 zł

- - dochody majątkowe - 334.032 zł.

2) plan wydatków ogółem 15.655.858 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.651.826 zł

- wydatki majątkowe - 4.032 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.195.254 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 242.949 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 192.949 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Traci moc § 8 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/166/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 144 363,00

4 470,00

1 148 833,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

532 527,00

4 470,00

536 997,00

0920

Pozostałe odsetki

350,00

570,00

920,00

Własne

350,00

570,00

920,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

35 366,00

3 900,00

39 266,00

Własne

35 366,00

3 900,00

39 266,00

750

Administracja publiczna

74 190,00

1 120,00

75 310,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 800,00

620,00

2 420,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 400,00

300,00

1 700,00

Własne

1 400,00

300,00

1 700,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

400,00

320,00

720,00

Własne

400,00

320,00

720,00

75095

Pozostała działalność

10 000,00

500,00

10 500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

500,00

500,00

Własne

0,00

500,00

500,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 122 677,00

42 638,00

6 165 315,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 394 013,00

130,00

1 394 143,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

666,00

130,00

796,00

Własne

666,00

130,00

796,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 115 511,00

1 500,00

1 117 011,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 364,00

1 500,00

2 864,00

Własne

1 364,00

1 500,00

2 864,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

727 941,00

41 008,00

768 949,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

161 941,00

41 008,00

202 949,00

Własne

161 941,00

41 008,00

202 949,00

801

Oświata i wychowanie

583 766,00

5 760,00

589 526,00

80101

Szkoły podstawowe

5 350,00

100,00

5 450,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

100,00

100,00

Własne

0,00

100,00

100,00

80104

Przedszkola

247 021,00

60,00

247 081,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

60,00

60,00

Własne

0,00

60,00

60,00

80110

Gimnazja

4 000,00

80,00

4 080,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

80,00

80,00

Własne

0,00

80,00

80,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0,00

20,00

20,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

20,00

20,00

Własne

0,00

20,00

20,00

80195

Pozostała działalność

27 395,00

5 500,00

32 895,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

11 775,00

5 500,00

17 275,00

Własne

11 775,00

5 500,00

17 275,00

852

Pomoc społeczna

1 971 500,00

8 310,00

1 979 810,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 000,00

1 127,00

13 127,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00

1 127,00

7 127,00

Własne

6 000,00

1 127,00

7 127,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42 000,00

2 000,00

44 000,00

0830

Wpływy z usług

9 000,00

2 000,00

11 000,00

Własne

9 000,00

2 000,00

11 000,00

85295

Pozostała działalność

90 678,00

5 183,00

95 861,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

72 138,00

5 183,00

77 321,00

Własne

72 138,00

5 183,00

77 321,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

136 111,00

2 978,00

139 089,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

136 111,00

2 978,00

139 089,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

18 915,00

2 978,00

21 893,00

Własne

18 915,00

2 978,00

21 893,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

661 379,00

1 298,00

662 677,00

90013

Schroniska dla zwierząt

0,00

1 298,00

1 298,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

328,00

328,00

Własne

0,00

328,00

328,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

700,00

700,00

Własne

0,00

700,00

700,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

270,00

270,00

Własne

0,00

270,00

270,00

Razem:

16 784 538,00

66 574,00

16 851 112,00

w tym:

1) dochody bieżące, w tym:
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

16.517.080 zł
212.087 zł

2) dochody majątkowe, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne)
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

334.032 zł
4.032 zł
37.127 zł
292.873 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/166/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 921,00

400,00

2 321,00

01030

Izby rolnicze

440,00

400,00

840,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

440,00

400,00

840,00

Własne

440,00

400,00

840,00

630

Turystyka

25 000,00

2 000,00

27 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

25 000,00

2 000,00

27 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

2 000,00

27 000,00

Własne

25 000,00

2 000,00

27 000,00

757

Obsługa długu publicznego

724 859,00

45 000,00

769 859,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

724 859,00

45 000,00

769 859,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

724 859,00

45 000,00

769 859,00

Własne

724 859,00

45 000,00

769 859,00

801

Oświata i wychowanie

7 124 843,00

- 42 000,00

7 082 843,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

62 000,00

- 42 000,00

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

62 000,00

- 42 000,00

20 000,00

Własne

62 000,00

- 42 000,00

20 000,00

851

Ochrona zdrowia

180 941,00

41 008,00

221 949,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

151 941,00

41 008,00

192 949,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

92 135,00

20 000,00

112 135,00

Własne

92 135,00

20 000,00

112 135,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

10 000,00

27 000,00

Własne

17 000,00

10 000,00

27 000,00

4260

Zakup energii

8 000,00

3 000,00

11 000,00

Własne

8 000,00

3 000,00

11 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 791,00

8 008,00

32 799,00

Własne

24 791,00

8 008,00

32 799,00

852

Pomoc społeczna

2 483 237,00

6 310,00

2 489 547,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 000,00

1 127,00

13 127,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 000,00

1 127,00

13 127,00

Własne

6 000,00

1 127,00

7 127,00

85295

Pozostała działalność

128 478,00

5 183,00

133 661,00

3110

Świadczenia społeczne

104 252,00

5 183,00

109 435,00

Własne

86 138,00

5 183,00

91 321,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

319 747,00

2 978,00

322 725,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

156 111,00

2 978,00

159 089,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

18 915,00

2 978,00

21 893,00

Własne

18 915,00

2 978,00

21 893,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 529 917,00

5 000,00

1 534 917,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

121 075,00

5 000,00

126 075,00

4300

Zakup usług pozostałych

121 075,00

5 000,00

126 075,00

Własne

121 075,00

5 000,00

126 075,00

926

Kultura fizyczna

41 768,00

5 878,00

47 646,00

92601

Obiekty sportowe

21 768,00

5 878,00

27 646,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 888,00

5 878,00

22 766,00

Własne

16 888,00

5 878,00

22 766,00

Razem:

15 589 284,00

66 574,00

15 655 858,00

w tym:

Wydatki bieżące, z tego:

15.651.826 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11.085.466 zł
7.921.731 zł
3.163.735 zł

2) dotacje na zadania bieżące

1.311.528 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.259.733 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

225.240 zł

5) obsługa długu

769.859 zł

Wydatki majątkowe, z tego:

4.032 zł

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

4.032 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/166/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów:

a) Dział 700 - zwiększenie o 4.470 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.

b) Dział 750 - zwiększenie o 1.120 zł z wpływów z różnych dochodów i opłat.

c) Dział 756 - zwiększenie o 42.638 zł z tytułu wpłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

d) Dział 801 - zwiększenie o 5.760 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunkach bankowych.

e) Dział 852 - zwiększenie o 6.310 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.464.2013.MA, Nr FB-II.3111.475.2013.MA)

f) Dział 854 - zwiększenie o 2.978 zł dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.542.2013.BB).

g) Dział 900 - zwiększenie o 1.298 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłat i odsetek.

Plan wydatków:

a) Dział 010 - zwiększenie o 400 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

b) Dział 600 - zwiększenie o 2.000 zł na zakup usług.

c) Dział 757 - zwiększenie o 45.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

d) Dział 801 - zmniejszenie o 42.000 zł z zakupu usług.

e) Dział 851 - zwiększenie o 41.008 zł wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

f) Dział 852 - zwiększenie o 6.310 zł, z tego: 5.183 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 1.127 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

g) Dział 854 - zwiększenie o 2.978 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

h) Dział 900 - zwiększenie o 5.000 zł na oczyszczanie miasta.

i) Dział 926 - zwiększenie o 5.878 zł na zakup oleju opałowego na siłownię.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe