Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 208.2013 Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938) i zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 6 976 236 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 751 570

b) dochody majątkowe - 224 666 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 172 167 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 6 585 920

b) wydatki majątkowe - 586 247 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 195 931 zostanie pokryty środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208.2013
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 października 2013 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU - WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 007 703,00

- 1 002,00

1 006 701,00

75011

Urzędy wojewódzkie

45 583,00

- 1 002,00

44 581,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 960,00

- 1 002,00

3 958,00

Razem własne:

5 634 377,00

- 1 002,00

5 633 375,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

62 800,00

1 002,00

63 802,00

75011

Urzędy wojewódzkie

62 800,00

1 002,00

63 802,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 800,00

1 002,00

8 802,00

Razem zlecone:

1 214 115,00

1 002,00

1 215 117,00

Razem w drodze porozumień:

323 675,00

0,00

323 675,00

Plan wydatków ogółem:

7 172 167,00

0

7 172 167,00

W związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone i wprowadzoną Uchwałą Nr 29.148.2013 z dnia 25 października 2013 roku tylko po stronie dochodów w rozdz. 75011 w wysokości 1002 na uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatków w § 4110 z zadań własnych i zwiększeniu w zadaniach zleconych o kwotę wprowadzonej dotacji.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe