Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013-2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i poz.645) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) - po uprzednim uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013-2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/238/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013-2016

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe