Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/144/2013 Rady Gminy Sejny

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz.228, poz. 888), Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Sejny jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc - do 10 dnia każdego miesiąca .

§ 2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Urząd Gminy Sejny

§ 3. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/129/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe