Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/180/2013 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) posiadać bazę transportową dla prowadzonej działalności, wyposażoną w miejsca postojowe dla pojazdów oraz zapewniającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów. W przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie własnej bazy transportowej posiadać umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia usług w tym zakresie;

3) posiadać pojazd asenizacyjny w ilości co najmniej 1 szt., posiadający możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

4) oznakować środki transportu w sposób widoczny i trwały, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi;

5) utrzymywać pojazdy w należytym stanie technicznym i sanitarnym poprzez ich systematyczne mycie i dezynfekowanie;

6) wskazać miejsce odbioru, do którego przekazane będa nieczystości ciekłe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/184/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 185, poz. 2317).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe