Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/182/2013 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się, że Gmina Sztabin od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe