Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/184/2013 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co dwa miesiące, w następujących terminach:

1) do 10 marca danego roku, za miesiące styczeń - luty;

2) do 10 maja danego roku, za miesiące marzec - kwiecień;

3) do 10 lipca danego roku, za miesiące maj - czerwiec;

4) do 10 września danego roku, za miesiące lipiec - sierpień;

5) do 10 listopada danego roku, za miesiące wrzesień - październik;

6) do 31 grudnia danego roku, za miesiące listopad - grudzień.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/150/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 122), zmieniona uchwałą Nr XVII/177/2013 z dnia 11 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3409).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe