Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/291/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645), art. 19 pkt. 1, lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r, poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Mońkach:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 8 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Mońki dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 7 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy dokonywaniu sprzedaży:

1) artykułów spożywczo - rolnych własnej produkcji - 1 zł;

2) artykułów spożywczo - rolnych z ręki, kosza, wiadra - 1 zł;

3) artykułów jubilerskich, zegarków, futer - 10 zł.

3. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy dokonywaniu sprzedaży z placu, chodnika:

1) do 1m2włącznie - 1 zł;

2) powyżej 1 m2do 2,5 m2włącznie - 5 zł;

3) powyżej 2,5 m2do 5,00 m2włącznie - 7 zł;

4) powyżej 5,00 m2do 10,00 m2włącznie - 10 zł;

5) powyżej 10,00 m2do 15,00 m2włącznie - 12 zł;

6) powyżej 15,00 m2 - 15 zł.

4. Dzienna stawka opłaty targowej od każdego wystawionego do sprzedaży samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika wynosi - 30 zł.

5. Dzienna stawka opłaty targowej od każdego wystawionego do sprzedaży motocykla, motoroweru, przyczepy samochodowej wynosi - 15 zł.

6. Dzienna stawka opłaty targowej od każdego wystawionego do sprzedaży roweru wynosi - 11 zł.

7. Dzienna stawka opłaty targowej od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki drobiu, królików, nutrii- 1 zł.

8. Dzienna stawka opłaty targowej od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki koni, krów i trzody chlewnej wynosi - 22 zł.

§ 3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 zł.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się ZGKiM w Mońkach.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa w ust. 2 za pobór opłaty targowej w wysokości 95% pobranych i odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Mońki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej

§ 9. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe