Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, po z. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544, poz. 675) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U.z 2002 r, Nr 46, poz. 430), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Tykocin wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin, w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Środki finansowe niewykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:

1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, psychoterapia, wychowanie do życia w rodzinie oraz innych wynikających z potrzeb szkół i przedszkoli;

2) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły i przedszkola;

5) szkolenia rad pedagogicznych;

6) kursy kwalifikacyjne w specjalnościach określonych w punkcie 1, kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

7) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, przedszkola;

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły, przedszkola.

§ 3. 1. Specjalności i formy kształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat, określoną w § 4 ust. 1, ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.

2. O wysokości dofinansowania w stosunku do nauczyciela decyduje dyrektor, a w stosunku do dyrektora -Burmistrz Tykocina w ramach środków, o których mowa w § 1.

3. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się na wniosek nauczyciela lub dyrektora. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.

5. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora:

1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora, a w przypadku dyrektora - przez Burmistrza Tykocina, z przyznaną wysokością dofinansowania;

2) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

3) zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki.

6. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na wskazany rachunek bankowy.

7. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

8. Osoby, które nie ukończą kształcenia lub przerwą kształcenie, zobowiązane są do zwrotu w całości przyznanego dofinansowania.

§ 4. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 mogą być dofinansowywane w 100 %.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/230/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe