Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 140/2013 Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 1 i ust. 9 i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oprzekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa podlaskiego, w prawo własności.

§ 2. 1. Bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności stosuje się tylko w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Bonifikaty nie mogą być sumowane z innymi bonifikatami udzielanymi na podstawie innych przepisów prawa.

§ 3. Bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty:

1) złoży stosowny wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości wraz z uzasadnieniem;

2) nie zalega z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Skarbu Państwa, związanymi z przedmiotem przekształcenia.

§ 4. 1. Do udzielania bonifikat będących pomocą publiczną w odniesieniu do użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

2. Bonifikaty udzielone na podstawie niniejszego zarządzenia w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez użytkownika wieczystego, na żądanie którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą:

1) stanowić pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 379, poz.5);

2) stanowić pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L z 21 grudnia 2007 r. Nr 33, poz. 35);

3) stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L z 25 lipca 2007 r. Nr 193, poz.6);

4) nie stanowić pomocy publicznej.

3. Użytkownik wieczysty prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis , dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis .

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

5. Użytkownik wieczysty korzystający z pomocy de minimis na podstawie niniejszego zarządzenia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

§ 5. Udziela się bonifikatyod opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności, w przypadku, gdy nieruchomość jest:

1) zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę;

2) zabudowana garażem;

3) nieruchomością rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

4) przekształcana na żądanie kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

5) przekształcana na żądanie osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

§ 6. 1. Stawki procentowe bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o których mowa w § 5 pkt 1-3 określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się stawkę procentową bonifikat, o których mowa w § 5 pkt 4 i 5 w wysokości 85%.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza starostom i prezydentom miast wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 140/2013

Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 listopada 2013 r.

Tabela określająca stawki procentowe bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi albo przeznaczonymi pod tego rodzaju zabudowę

Termin ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (w latach)

Stawka procentowa wysokości udzielonej bonifikaty (%)

01.01.2001 - 13.10.2005 r.

20%

06.12.1990 - 31.12.2000 r.

30%

do 5 grudnia 1990 r.

50%

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe