Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/573/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 1 - Centrum

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 1 - Centrum, w obrębie Nr 11 - Śródmieście, nadaje się nazwy:

1) Tadeusza Mazowieckiego- obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 1288/15, 1288/40, 1288/64, 1288/67, 1289/1, 1290/8, 1290/10, 1290/14, 1305/1, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2) Stefana Kisielewskiego "Kisiela"- obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 1288/36, 1288/57, 1288/74, 1288/80, 1289/3, 1290/13, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr L/573/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 października 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe