Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/217/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/162/13 Rady Miasta Siemiatycze z 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1336), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1

2) dodaje się ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w brzmieniu:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej odzwierciedla strukturę merytoryczną wzoru deklaracji określonego w załączniku do ww uchwały.

3. Format elektroniczny deklaracji wskazanej w ust. 2 niniejszej uchwały określony w formacie danych XML.

4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określony jest w formacie XML .

5. Formularz elektroniczny umożliwiający wypełnienie i przesłanie deklaracji udostępniony i opublikowany zostanie na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

6. Wzór elektronicznej formy deklaracji zgłoszony zostanie do publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) na stroniecrd.gov.pl.

7. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

8. Przekazywanie za pośrednictwem środków elektronicznej deklaracji określonej ust. 2 niniejszej uchwały musi odbywać się sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe