Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVII/210/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 280, poz. 3584) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 4714/10 z dnia 5 grudnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;

2) uchwałą Nr XVI/172/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3968).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr XVI/172/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/210/10
Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.[2])), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[3])) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiana Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620)

§ 2. 1.[4]) Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 w obrębie sołectwa wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Wyszki.

2. W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać upoważniony przez Wójta Gminy mieszkaniec sołectwa lub pracownik Urzędu Gminy.

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest termin do 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i nie mniej jednak niż 40 brutto i terminowo przekazanych podatków na konto Urzędu Gminy Wyszki.

§ 5. [5]) stwierdzono nieważność.

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/90/99 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i opłat lokalnych oraz zasad wynagrodzeń za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Warpechowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/210/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.

[6]) uchylony


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378.

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVI/172/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3968), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

[5]) stwierdzono nieważność uchwałą Nr 4714/10 z dnia 5 grudnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

[6]) uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł wżycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe