Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/149/13 Rady Gminy Białowieża

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429 z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 456.860,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;

1. Dochody ogółem :9.061.981,00w tym:

a) Bieżące7.210.145 ,00 zł

b) Majątkowe1.851.836,00

2. Wydatki ogółem :9.246.555,00w tym:

a) Bieżące6.890.850,00 zł

b) Majątkowe2.355.705,00

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 184.574,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 154.714,00 zł

b) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 29.860,00 zł

§ 4. Paragraf 6 uchwały Nr XX/110/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białowieża na rok 2013 otrzymuje brzmienie:.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pozyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 29.860,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.070.140,00zł

§ 5. Paragraf 10 pkt. 1 uchwały Nr XX/110/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białowieża na rok 2013 otrzymuje brzmienie: Upowaznia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 29.860,00 zł

3) spłatę wczesniej zaciagniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pozyczek i kredytów - w kwocie 1.070.140,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/149/13
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 października 2013 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

600

Transport i łączność

8 000,00

-2 300,00

0,00

5 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

8 000,00

-2 300,00

0,00

5 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

Wpływy z usług

2 300,00

-2 300,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

182 100,00

-10 000,00

0,00

172 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

182 100,00

-10 000,00

0,00

172 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

Wpływy z usług

15 000,00

-10 000,00

0,00

5 000,00

750

Administracja publiczna

66 405,00

-1 000,00

0,00

65 405,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 000,00

-1 000,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 000,00

-1 000,00

0,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 225 743,00

-443 560,00

0,00

3 782 183,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 027 683,00

-290 000,00

0,00

1 737 683,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 562 048,00

-290 000,00

0,00

1 272 048,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

794 300,00

-100 000,00

0,00

694 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0310

Podatek od nieruchomości

480 000,00

-100 000,00

0,00

380 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 195 560,00

-53 560,00

0,00

1 142 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 185 560,00

-53 560,00

0,00

1 132 000,00

bieżące

7 667 005,00

-456 860,00

0,00

7 210 145,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

173 580,00

0,00

0,00

173 580,00

majątkowe

majątkowe

1 851 836,00

0,00

0,00

1 851 836,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

210 985,00

0,00

0,00

210 985,00

Ogółem:

9 518 841,00

-456 860,00

0,00

9 061 981,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

384 565,00

0,00

0,00

384 565,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/149/13
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 października 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2012r.

1.

2

3

4

Przychody - ogółem

1.254.714,00

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe ( obligacje )

§ 931

1.100.000,00

8.

Inne źródła ( wolne środki )

§ 950

154.714,00

Rozchody - ogółem

1.070.140,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

958.100,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

112.040,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych ( obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Objasnienia:W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych należało wprowadzić do budżetu gminy na 2013r zmiany zgodnie z załącznikami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe