Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 206/2013 Burmistrza Krynek

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, poz.938) zarządzam , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2013 rok" dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę planowanych dochodów o 380.415,-zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 380.415,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2013 rok" dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę planowanych wydatków o 380.415,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380.415,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 11.490.705,-zł, w tym: dochody bieżące 9.905.505,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.070.855,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.337.415,-zł i wydatki majątkowe 733.440,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 30 października 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

86.050,00

4,00

86.054,00

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

4,00

204,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

200,00

4,00

204,00

801

Oświata i wychowanie

63.301,00

500,00

63.801,00

80101

Szkoły podstawowe

6.260,00

500,00

6.760,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

500,00

500,00

852

Pomoc społeczna

712.572,00

208.070,00

920.642,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.000,00

1.104,00

5.104,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

4.000,00

1.104,00

5.104,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

425.500,00

175.126,00

600.626,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

425.500,00

175.126,00

600.626,00

85216

Zasiłki stałe

56.822,00

20.053,00

76.875,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56.822,00

20.053,00

76.875,00

85295

Pozostała działalność

166.250,00

11.787,00

178.037,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

141.250,00

11.787,00

153.037,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

105.135,00

64.023,00

169.158,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

96.135,00

64.023,00

160.158,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

90.261,00

63.597,00

153.858,00

2040

Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

5.874,00

426,00

6.300,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.460.138,00

272.597,00

8.732.735,00

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

103.579,00

101.658,00

205.237,00

01095

Pozostała działalność

103.579,00

101.658,00

205.237,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

103.579,00

101.658,00

205.237,00

750

Administracja publiczna

64.800,00

1.002,00

65.802,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64.800,00

1.002,00

65.802,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64.800,00

1.002,00

65.802,00

852

Pomoc społeczna

895.978,00

5.158,00

901.136,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.000,00

- 1.000,00

2.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.000,00

- 1.000,00

2.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

2.450,00

2.450,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2.450,00

2.450,00

85295

Pozostała działalność

12.978,00

3.708,00

16.686,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.978,00

3.708,00

16.686,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.064.952,00

107.818,00

1.172.770,00

DOCHODY OGÓŁEM:

11.110.290,00

380.415,00

11.490.705,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 206/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

42.100,00

2.800,00

44.900,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

33.500,00

2.800,00

36.300,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

2.800,00

2.800,00

750

Administracja publiczna

1.440.250,00

4,00

1.440.254,00

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

4,00

204,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

200,00

4,00

204,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.023.778,00

0,00

1.023.778,00

4410

Podróże służbowe krajowe

18.700,00

- 3.000,00

15.700,00

4430

Różne opłaty i składki

17.400,00

3.000,00

20.400,00

758

Różne rozliczenia

95.331,00

-24.012,00

71.319,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

95.331,00

- 24.012,00

71.319,00

4810

Rezerwy

95.331,00

- 24.012,00

71.319,00

801

Oświata i wychowanie

2.663.849,00

15.320,00

2.679.169,00

80101

Szkoły podstawowe

1.468.957,00

16.220,00

1.485.177,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.600,00

- 2.600,00

2.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000,00

350,00

7.350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51.065,00

16.270,00

67.335,00

4300

Zakup usług pozostałych

19.600,00

1.400,00

21.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2.100,00

800,00

2.900,00

80110

Gimnazja

517.414,00

- 900,00

516.514,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

500,00

500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.400,00

- 1.400,00

0,00

852

Pomoc społeczna

1.079.648,00

208.070,00

1.287.718,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.000,00

1.104,00

5.104,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.000,00

1.104,00

5.104,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

461.500,00

175.126,00

636.626,00

3110

Świadczenia społeczne

448.227,00

175.126,00

623.353,00

85216

Zasiłki stałe

56.822,00

20.053,00

76.875,00

3110

Świadczenia społeczne

56.822,00

20.053,00

76.875,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

179.890,00

0,00

179.890,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.280,00

- 300,00

2.980,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.334,00

300,00

2.634,00

85295

Pozostała działalność

243.516,00

11.787,00

255.303,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

0,00

300,00

300,00

3110

Świadczenia społeczne

190.250,00

11.787,00

202.037,00

3110

Świadczenia społeczne

33.266,00

- 300,00

32.966,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

209.885,00

70.415,00

280.300,00

85401

Świetlice szkolne

79.270,00

0,00

79.270,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4.194,00

60,00

4.254,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

52.700,00

540,00

53.240,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

11.040,00

350,00

11.390,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.944,00

- 950,00

3.994,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

128.215,00

70.415,00

198.630,00

3240

Stypendia dla uczniów

122.341,00

69.989,00

192.330,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

5.874,00

426,00

6.300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.435.088,00

0,00

1.435.088,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

478.170,00

8.062,00

486.232,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

170.000,00

17.000,00

187.000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

31.600,00

4.000,00

35.600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.500,00

995,00

5.495,00

4430

Różne opłaty i składki

25.500,00

- 13.400,00

12.100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.650,00

- 533,00

9.117,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

8.984,00

- 17,00

8.967,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

200,00

- 17,00

183,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

486.170,00

- 8.045,00

478.125,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4.000,00

- 1.000,00

3.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

35.950,00

- 6.000,00

29.950,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8.700,00

- 1.045,00

7.655,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

7.892.048,00

272.597,00

8.164.645,00

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

103.579,00

101.658,00

205.237,00

01095

Pozostała działalność

103.579,00

101.658,00

205.237,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

240,00

196,00

436,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

35,00

29,00

64,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.400,00

1.130,00

2530,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92,00

347,00

439,00

4300

Zakup usług pozostałych

264,00

292,00

556,00

4430

Różne opłaty i składki

101.548,00

99.664,00

201.212,00

750

Administracja publiczna

64.800,00

1.002,00

65.802,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64.800,00

1.002,00

65.802,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.250,00

1.002,00

6.252,00

4300

Zakup usług pozostałych

12.200,00

- 375,00

11.825,00

4410

Podróżne służbowe krajowe

500,00

255,00

755,00

4700

Szkolenia pracowników

600,00

120,00

720,00

852

Pomoc społeczna

895.978,00

5.158,00

901.136,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

880.000,00

0,00

880.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.720,00

700,00

3.420,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.200,00

400,00

1.600,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.500,00

- 1.100,00

400,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.000,00

- 1.000,00

2.000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.000,00

- 1.000,00

2.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

2.450,00

2.450,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

2.450,00

2.450,00

85295

Pozostała działalność

12.978,00

3.708,00

12.978,00

3110

Świadczenia społeczne

12.978,00

3.330,00

16.308,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

378,00

378,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.064.952,00

107.818,00

1.172.770,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.690.440,00

380.415,00

10.070.855,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 206/2013 Burmistrza Krynek z dnia 30 października 2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 380.415,-zł w tym:

Zadania zlecone:w rozdziale 01095 Pozostała działalność na wypłatę podatku akcyzowego - 101.658,-zł, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników - 1.002,-zł, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano środki w wysokości 2.450,-zł i w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono dotację o kwotę 3.708,-zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmniejszono natomiast dotację celową w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000,-zł.

Zadania bieżące własne:w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono dotację o kwotę 4,-zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe otrzymano środki na realizację zadania "Zielona szkoła" otrzymano środki w wysokości 500,-zł, w rozdziale 85213 otrzymano dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne w kwocie 1.104,-zł, w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zwiększono dotację o 175.126,-zł, w rozdziale 85216 na zasiłki stałe zwiększono dotację o 20.053,-zł, oraz w rozdziale 85295 otrzymano zwiększenie dotacji o kwotę 11.787,-zł na pomoc w zakresie dożywiana. Łączne zwiększenie na wydatki w dziale pomocy społecznej na zadania własne wyniosło 208.070,-zł.

Zwiększono także dochody i wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - na wypłatę stypendiów 63.597,-zł i na zakup podręczników 426,-zł.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 24.012,-zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na sporządzenie planów kosztorysowych wodociągu wiejskiego - 2.800,-zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia - 14.820,-zł, oraz w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 6.392,-zł jako wkład własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w zadaniach bieżących, własnych w rozdziałach 75023 Urzędy gmin, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90001Dospodarka ściekowa i ochrona wód, 90003 Oczyszczanie miast i wsi oraz 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe