Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/128/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami)[1]) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Klukowo, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właściciela nieruchomości, w wysokości określonej w złożonej do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości ma obowiązek wnosić kwartalnie z możliwością wpłaty comiesięcznej przelewem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rachunek Gminy Klukowo w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu O/Klukowo, Nr rachunku64 8749 0006 3900 0475 2000 0020

2. Termin wnoszenia opłat kwartalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się następująco:

a) za I kwartał do 15 marca danego roku;

b) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;

c) za III kwartał do 15 września danego roku;

d) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do dnia 15 marca 2014 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo, w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy Klukowo.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę NR XIII/116/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 21 maja 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


[1]) Dz.U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe