Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/129/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Klukowo, zwanej dalej deklaracją stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Klukowo deklarację, o której mowa w § 1.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Klukowo deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Deklarację udostępnia się w formacie PDF, DOC i ODT na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klukowo.

3. Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.565 z późn. zm.).

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XIX/119/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2864).

2. Deklaracje złożone na podstawie uchwały Nr XIX/119/13 Rady Gminy w Klukowo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2864) zachowują swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik do Uchwały Nr XXI/129/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe