Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Gminy Gródek

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" w Gródku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska gminnego "Mój Rynek" w Gródku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/255/13
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 października 2013 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO "MÓJ RYNEK" W GRÓDKU

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego "Mój Rynek" w Gródku zlokalizowanego przy ul. Północnej i ul. A. i G. Chodkiewiczów w Gródku, zwanego dalej targowiskiem.

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Gródek.

2. Targowisko administrowane jest przez Urząd Gminy Gródek.

3. Handel na targowisku dozwolony jest na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

4. Targowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00.

§ 3. 1. Targowisko podzielono na dwie sekcje: sekcję rolno-spożywczą znajdującą się w hali targowej, gdzie prowadzona jest sprzedaż produktów rolno-spożywczych i sekcję handlu znajdującą się w pozostałej części targowiska, gdzie może być prowadzona sprzedaż pozostałych towarów.

2. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc w hali targowej poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

3. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary z wyjątkiem towarów wymienionych w ust. 2.

2. Na terenie targowiska zabrania się sprzedaży:

1) napojów alkoholowych;

2) nafty, benzyny, smarów, trucizn;

3) środków farmakologicznych i materiałów medycznych;

4) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;

5) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

6) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego;

2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);

3) spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

6) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczone miejsca do parkowania;

7) parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 6. Osoby handlujące na targowisku obowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) dokonywania sprzedaży w miejscach przeznaczonych do handlu;

3) utrzymania w porządku i czystości miejsc, na których prowadzona jest sprzedaż;

4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

5) przed rozpoczęciem handlu uiszczenia inkasentowi stosownej opłaty targowej;

6) posiadania aktualnego dowodu wniesienia opłaty targowej oraz okazywanie go na każde żądanie administratora targowiska;

7) uwidocznienia ceny na towarach wystawionych do sprzedaży;

8) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenialub mierzenia towarów.

§ 7. 1. Administrator targowiska w drodze inkasa pobiera za pokwitowaniem od osób prowadzących handel na targowisku opłatę targową.

2. Wysokość opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Gminy Gródek.

§ 8. Administrator targowiska jest zobowiązany do:

1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska;

2) pobierania opłaty targowej;

3) przestrzegania przepisów regulaminu;

4) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych;

5) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska;

6) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska;

7) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.

§ 9. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gródek, w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe