Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 141/XXVII/13 Rady Gminy Rutki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rutki:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 200,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 400,00 zł,

c) powyżej 9 ton - 600,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

700,00

700,00

13

14

700,00

700,00

14

15

700,00

700,00

15

1100,00

1307,00

Trzy osie

12

17

900,00

900,00

17

19

900,00

900,00

19

21

900,00

900,00

21

23

900,00

1059,00

23

25

1200,00

1645,00

25

1200,00

1645,00

Cztery osie i więcej

12

25

1500,00

1500,00

25

27

1500,00

1500,00

27

29

1500,00

1726,00

29

31

2200,00

2560,00

31

2200,00

2560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 200,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 400,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa. ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

420,00

420,00

18

25

420,00

502,00

25

31

1000,00

1200,00

31

1474,00

2023,00

Trzy osie i więcej

12

40

1500,00

1798,00

40

2000,00

2660,00

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 200,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

300,00

300,00

18

25

300,00

334,00

25

500,00

586,00

Dwie osie

12

28

750,00

750,00

28

33

750,00

887,00

33

38

887,00

1348,00

38

1200,00

1774,00

Trzy osie i więcej

12

38

820,00

984,00

38

984,00

1337,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 900,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 92/XVII/12 Rady Gminy Rutki z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3172).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe