Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/183/2013 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 2a i 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się:

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) opłatę od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości 12,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości 60 miesięcznie.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności:

1) od 120 litrów do 240 litrów włącznie w wysokości 50,00 zł;

2) powyżej 240 litrów do 1100 litrów włącznie w wysokości 90,00 zł;

3) powyżej 1100 litrów w wysokości 700,00 zł.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności od 120 litrów do 240 litrów włącznie w wysokości 30,00 zł;

2) o pojemności powyżej 240 litrów do 1100 litrów włącznie w wysokości 70,00 zł;

3) o pojemności powyżej 1100 litrów w wysokości 550,00 zł.

3. Stawki określone w ust. 1 i 2 mają zastosowanie w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/169/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2648).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe