Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/202/13 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Hajnowski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak.

2. Rada Powiatu Hajnowskiego określa corocznie w uchwale budżetowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia uczniów.

3. Źródłem finansowania funduszu są:

1) środki budżetu powiatu

2) wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

§ 2. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Hajnowski stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/50/07 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich kończących się maturą (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 9 lipca 2007r. Nr 158, poz. 1510, zm. 11 lipca 2008 r. Nr 163, poz. 1590).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/202/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Hajnowski.

§ 1. 1. Stypendium może być przyznane dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Hajnowski z wyjątkiem szkół dla dorosłych.

2. Stypendium mogą otrzymywać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 2. Wysokość stypendium wynosi 200,00 zł miesięcznie i wypłacane jest przez 10 miesięcy.

§ 3. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) samorząd uczniowski.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) uzasadnienie dyrektora szkoły zawierające opinię o dorobku ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięć;

2) zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki.

§ 5. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w §4, składa się do dnia 30 czerwca każdego roku w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w Wydziale Spraw Społecznych.

§ 6. 1. Oceny formalnej wniosków dokonuje Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

2. Oceny wniosków i ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymywania stypendium dokonuje Kapituła powołana przez Starostę Hajnowskiego w składzie:

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Hajnowskiego,

2) przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych,

3) przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu,

4) pedagodzy szkół, do których uczęszczają uczniowie uprawnieni do otrzymywania stpendium.

3. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu Hajnowskiego na wniosek Kapituły w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

4. Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom bezpośrednio po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu.

§ 7. 1. Wypłatę stypendium dla ucznia stypendysty wstrzymuje się w razie przerwania nauki w szkole.

2. Decyzje o wstrzymaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Hajnowskiego po przedstawieniu przez dyrektora zaświadczenia o przerwaniu nauki.

§ 8. Przyznane stypendium wypłaca się do 5 każdego miesiąca na konto wskazane przez ucznia bądź jego opiekunów prawnych.

§ 9. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/202/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 r.

………………………………………………………..

(nazwa szkoły)

……………………………………………………….. Fundusz Stypendialny

(adres szkoły) im. prof. Simony Kossak

………………………………………………………..

(telefon)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium im. prof. Simony Kossak

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXIX/202/13 z dnia 31 października 2013 r. wnoszę

o przyznanie uczniowi …………………………………………………………

stypendium im. prof. Simony Kossak na rok szkolny ………/……… .


Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do wniosku dołączam następujące dokumenty *:

1. ………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………......

4. ……………………………………………………………………………………......

5. ………………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………………..

Pouczenie:podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego.

Data: ………………………. ………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

* do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

- uzasadnienie dyrektora szkoły zawierające oipnię o dorobku ucznia ze szczególnym
uwzględnieniem jego osiągnięć

- zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe